ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีเช็คไม่ทันทำอย่างไร อายุความฟ้องคดีเช็คทางแพ่ง เช็คเด้งดำเนินคดีแพ่งอย่างไร ทนายฟ้องคดีเช็คทางแพ่ง ต่อสู้คดีเช็คคดีแพ่งอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีเช็คทางแพ่ง

               เมื่อลูกหนี้จ่ายเช็คเด้ง ปกติเจ้าหนี้ต้องดำเนินคดีเช็คในทางอาญาภายในกำหนดอายุความ 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือกล่าวง่ายๆ คือ 3 เดือนนับแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน มิเช่นนั้นจะดำเนินคดีเช็คในทางอาญาไม่ได้  แต่กรณีดังกล่าวไม่ตัดสิทธิดำเนินคดีเช็คในทางแพ่งแต่อย่างใด  โดยผู้ทรงเช็คหรือเจ้าหนี้ตามเช็คต้องฟ้องผู้สั่งจ่ายเช็คต่อศาลภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็คนั้น (ไม่ใช่วันที่ยื่นเช็คต่อธนาคาร) ส่วนกรณีเช็คไม่ลงวันที่นั้นกฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงเช็คสามารถลงวันที่ในเช็คได้ และอายุความจะเริ่มนับแต่วันที่ลงในเช็คนั้นได้เช่นกัน  สำหรับประเด็นในการฟ้องคดีเช็คนั้นก็เป็นเรื่องฟ้องผู้สั่งจ่ายในฐานะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คให้รับผิดตามเนื้อความในเช็ค ไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คในนามบริษัท หรือบุคคลธรรมดาก็ตาม  รวมทั้งฟ้องเรียกหนี้สินจากมูลหนี้ที่มีการจ่ายเช็คนั้นด้วย เช่น หนี้ซื้อขาย กู้ยืม จ้างทำของ เป็นต้น  ดังนั้นการติดตามหนี้สินที่มีการออกเช็คต่อกันไว้นั้นการดำเนินคดีไปในทิศทางใดย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไปเพื่อวัตถุประสงค์การได้รับชำระหนี้ตามเช็ค  แต่ควรเลือกที่จะดำเนินคดีอาญาเสียก่อน เนื่องจากโทษจำคุกจะเป็นเงื่อนไขทำให้ได้รับชำระหนี้ได้ง่ายมากขึ้น และยังไม่ตัดสิทธิในการดำเนินคดีแพ่งอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com