ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนลูกหนี้หลอกให้คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารจะฟ้องธนาคารให้รับผิดได้ไหม ธนาคารไม่ยอมจ่่ายเงินตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารทำอย่างไร ธนาคารอ้างว่าได้รับเวนคืนหนังสือค้ำประกันแล้วไม่ยอมรับผิดทำอย่างไร

                 ประเด็นเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันของธนาคารนั้นเกิดขึ้นจำนวนมาก  โดยเพื่อเป็นการประกันการผิดสัญญาเจ้าหนี้จึงให้ลูกหนี้ไปติดต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบไว้แก่เจ้าหนี้  เมื่อมีการผิดสัญญาหรือมีหนี้เกิดขึ้นเจ้าหนี้ก็จะมีประกันโดยเรียกให้ธนาคารชำระหนี้แทน และธนาคารต้องไปไล่เบี้ยเอาคืนในภายหลัง  โดยการออกหนังสือค้ำประกันนั้นธนาคารจะเรียกหลักประกันต่างๆ จากลูกหนี้ไว้ด้วย 

                 กรณีที่เกิดขึ้นมักเป็นกรณีที่ลูกหนี้หัวหมอหาอุบายหลอกลวงให้เจ้าหนี้ได้คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคาร และลูกหนี้จะนำไปคืนธนาคารเพื่อให้ธนาคารยกเลิกการค้ำประกันและคืนหลักประกันต่างๆ ท้ายสุดเมื่อเกิดหนี้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดตามหนังสือค้ำประกันธนาคารก็จะปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าเจ้าหนี้ได้คืนหนังสือค้ำประกันไปเอง และถือว่าหนังสือค้ำประกันได้เวนคืนแล้วหนี้ระงับธนาคารไม่ต้องรับผิด ความเสียหายจึงตกแก่เจ้าหนี้เนื่องจากลูกหนี้อาจไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึดนำเงินมาชำระหนี้  กรณีดังกล่าวเจ้าหนี้ต้องฟ้องลูกหนี้และธนาคารให้ร่วมกันชำระหนี้โดยกล่าวอ้างเรื่องการคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยเข้าใจผิด และตัวเจ้าหนี้ไม่ได้คืนเอง แต่ลูกหนี้นำไปคืน และภาระหนี้ของลูกหนี้ยังไม่ระงับตามกฎหมาย และต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นการเวนคืนหลักฐานแห่งหนี้ให้ศาลเห็นด้วย  ภาระการพิสูจน์หักล้างดังกล่าวจึงอยู่ที่เจ้าหนี้เป็นสำคัญ  ส่วนธนาคารเองก็คงต้องต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เนื่องจากได้คืนหลักประกันให้แก่ลูกค้าไปหมดสิ้นแล้วหากชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็จะไล่เบี้ยเอาคืนกลับมาย่อมเป็นเรื่องยาก  ส่วนเจ้าหนี้คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปเองโดยประมาทเลินเล่ออย่างไรนั้นธนาคารก็ต้องไปว่ากล่าวเอาเองแต่ต้องรับผิดตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารด้วย  ดังนั้นการตั้งประเด็นในการฟ้องหรือเรียกร้องต้องทราบเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com