ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินใส่ชื่อตัวเองทำอย่างไร ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกมีความอายุความอย่างไร ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกแต่โอนใส่ชื่อตัวเองทำอย่างไร

                 ผู้จัดการมรดกคือบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมีหน้าที่รวบรวมและแบ่งปันมรดกแก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก  แต่ในทางปฏิบัติมักจะมีผู้จัดการมรดกที่จะเอาประโยชน์เพียงผู้เดียวและไม่ยอมแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทอื่นๆ  ซึ่งปัญหาที่พบมากคือการที่ผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกเป็นของผู้จัดการมรดกในฐานะผู้จัดการมรดกก่อน และโอนที่ดินมรดกเป็นของตนเองในฐานะส่วนตัวด้วยในวันเดียวกัน  พฤติการณ์ดังกล่าวเมื่อผู้จัดการมรดกแอบกระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้บอกกล่าวไปยังทายาทอื่นๆ ว่าจะไม่เจตนายึดถือทรัพย์มรดกแทนทายาทแล้ว ก็ยังถือว่าผู้จัดการมรดกครอบครองทรัพย์มรดกแทนทายาทอื่นๆ อยู่เช่นเดียว  และถือว่าเป็นการแบ่งทรัพย์มรดกที่ไม่ชอบ เนื่องจากไม่ได้แบ่งแก่ทายาทอื่นๆ ตามสิทธิ  ซึ่งถือว่าการจัดการทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น และไม่อาจถือว่าวันที่ผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนให้แก่ตนเองนั้นเป็นวันที่ผู้จัดการมรดกกระทำผิด  แต่วันที่ถือว่าผู้จัดการมรดกยักยอกคือวันที่ผู้จัดการโอนทรัพย์มรดกที่ใส่ชื่อตัวเองนั้นต่อให้คนอื่นต่อไป  ซึ่งความผิดฐานเป็นผู้จัดการมรดกยักยอกนั้นมีกำหนดอายุความ 3 เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด  และหากประสงค์ฟ้องคดีเองต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความดังกล่าวต่อไป  /  By www.siaminterlegal.com