ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ครอบครองปรปักษ์ครบสิบปีแล้วเจ้าของที่ดินนำไปจำนองใครมีสิทธิดีกว่ากัน ผู้ครอบครองปรปักษ์กับผู้รับจำนองใครสิทธิดีกว่ากัน รับจำนองที่ดินแต่ที่ดินถูกร้องครอบครองปรปักษ์ทำอย่างไร

                      ครอบครองปรปักษ์ที่ดินคือการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ  ปัญหามีว่าครอบครองปรปักษ์มานานเกินสิบปีแล้ว  เจ้าของที่ดินทราบว่าอาจเสียหายหรือแพ้คดีแก่ผู้ครอบครองปรปักษ์ หรือไม่ทราบว่ามีการครอบครองปรปักษ์แต่นำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองกับบุคคลภายนอก  หลังจากหนั้นผู้ครอบครองปรปักษ์ร้องต่อศาลกรณีเช่นนี้ผู้ครอบครองปรปักษ์หรือผู้รับจำนองใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน  ผู้ครอบครองปรปักษ์มักจะกล่าวอ้างต่อศาลว่าตนเองครอบครองมาเกินกว่าสิบปีแล้วการจำนองเกิดขึ้นภายหลังตนย่อมได้รับกรรมสิทธิ์  ส่วนเจ้าของที่ดินหรือผู้รับจำนองอ้างว่าผู้รับจำนองเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริต มีค่าตอบแทนและจดทะเบียนจำนองแล้วย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  ซึ่งตามกฎหมายการนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ให้พิจารณาจากระยะเวลาการครอบครองของผู้ครอบครองเป็นหลัก  เมื่อการครอบครองติดต่อกันครบสิบปีแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์  การจำนองต่อมาแม้ผู้รับจำนองจะเป็นบุคคลภายนอกที่รับจำนองโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน ก็ไม่มีผลทำให้ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์ของผู้ครอบครองเสียไป  ผู้ครอบครองปรปักษ์จึงมีสิทธิดีกว่าเจ้าของที่ดินหรือผู้รับจำนอง  ปัญหาการดำเนินคดีต่อศาลขอแสดงกรรมสิทธิ์ หรือขอเพิกถอนการจำนอง หรือการต่อสู้คดีดังกล่าวโจทก์ ผู้ร้อง จำเลย หรือผู้คัดค้านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการครอบครองปรปักษ์ในเชิงลึกเป็นอย่างดี  เนื่องจากศาลเองก็จะใช้เหตุผลทางกฎหมายในการวินิจฉัยคดีเป็นสำคัญ  การตั้งประเด็นผิดพลาดย่อมหมายถึงการแพ้คดีในที่สุด  By www.siaminterlegal.com