ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายยื่นฏีกาคดีแรงงานอย่างไร วิธีการเขียนฏีกาคดีแรงงานตามกฎหมายใหม่ การขออนุญาตฏีกาคดีแรงงานทำอย่างไร

                     การฏีกาคดีแรงงานนั้นต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมกับคำฟ้องฏีกาต่อศาลแรงงานที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  โดยต้องแสดงถึงปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตฏีกาโดยชัดแจ้ง และปัญหาที่ขออนุญาตฏีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฏีกาควรวินิจฉัย เช่น ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ปัญหากรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฏีกา ปัญหากรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น ปัญหาในกรณีเพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย หรือปัญหาสำคัญอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลฏีกา  By www.siaminterlegal.com