ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลูกหนี้ตายทำอย่างไร เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ตาย ฟ้องเรียกหนี้ทายาทคนตาย ฟ้องเรียกหนี้เจ้ามรดก ฟ้องเรียกหนี้จากผู้จัดการมรดก ตายก่อนชำระหนี้เสร็จ อายุความฟ้องทายาท ฟ้องเรียกหนี้คนตาย อายุความคดีมรดก

              ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม กำหนดห้ามมิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเพื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรรู้ถึงการตายของลูกหนี้  เจ้าหนี้ของผู้ตายจะต้องเรียกร้องให้ชำระหนี้จากทรัพย์มรดกของผู้ตายซึ่งเป็นลูกหนี้ในกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อรู้ถึงความตายของลูกหนี้ แม้หนี้นั้นจะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม  เพราะหากรอให้หนี้ถึงกำหนดก่อนอาจจะล่วงเลยกำหนดอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 1754 วรรคสามดังกล่าว  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากคือเจ้าหนี้ไม่ทราบข้อกฎหมายดังกล่าวหรือคิดว่าหนี้ยังไม่มีการผิดนัดและยังคงยินยอมให้ปฏิบัติตามสัญญาไปเรื่อยๆ ท้ายที่สุดเมื่อมีการฟ้องคดีเมื่อล่วงเลยเวลา 1 ปี บรรดาทายาทหรือผู้จัดการมรดกอาจหยิบยกปัญหาเรื่องคดีขาดอายุความขึ้นต่อสู้และทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายแพ้คดีในที่สุด  ดังนั้นการดำเนินคดีไม่ว่าในฐานะเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือทายาทต่างๆ ย่อมต้องเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องอายุความฟ้องคดีมรดกดังกล่าวด้วย  By www.siaminterlegal.com