ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดยยึดอายัดทรัพย์ในคดียาเสพติดทำอย่างไร โดนยึดอายัดทรัพย์ในคดีมาตรการทำอย่างไร ทนายความนำสืบพยานอย่างไรให้ศาลไม่ริบทรัพย์ บรรยายคำร้องคัดค้านการริบทรัพย์อย่างไร วิธีการไต่สวนการริบทรัพย์คดียาเสพติด ขอคืนของกลางคดียาเสพติดอย่างไร ขอคืนของกลางคดีมาตรการ

               พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ กำหนดหลักเกณฑ์ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์ของกลางในคดียาเสพติดให้ตกเป็นของกองทุนไว้หลายประเภท และแต่ละประเภทมีวิธีการนำเสนอ การร้องคัดค้าน เงื่อนไขทางกฎหมาย และมีวิธีการนำสืบไต่สวนหักล้างพยานโจทก์ไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับของกลางนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดที่ต้องริบทรัพย์ตามพระราชมาตรการฯ ในลักษณะไหน

               1. หากทรัพย์ของกลางที่พนักงานอัยการขอให้ริบเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 27  ทนายผู้ร้องคัดค้านต้องมีภาระการพิสูจน์และต้องไต่สวนให้ได้ความว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรม หรือในทางกุศลสาธารณะ  มิเช่นนั้นทรัพย์ดังกล่าวจะถูกริบตกเป็นของกองทุนฯ

              2. หากทรัพย์ของกลางที่พนักงานอัยการขอให้ริบเป็นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 30  ทนายผู้ร้องคัดค้านต้องมีภาระการพิสูจน์และต้องไต่สวนให้ได้ความว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิด และจะมีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด  มิเช่นนั้นทรัพย์ดังกล่าวจะถูกริบตกเป็นของกองทุนฯ  By www.siaminterlegal.com