ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนไฟแนนท์ฟ้องทำอย่างไร วิธีการต่อสู้คดีเช่าซื้ออย่างไร โดนฟ้องยึดรถขายขาดทุนต่อสู้คดีอย่างไร ไฟแนนท์ฟ้องเรียกราคาที่ขาดอยู่ได้หรือไม่ วิธีการอุทธรณ์ฏีกาคดีไฟแนนท์หรือคดีไฟแนนท์คดีขายขาดทุนทำอย่างไร

             ปัญหาคดีเช่าซื้อเกิดขึ้นจำนวนมาก  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  บางคนต้องยอมให้ยึดรถ หรือนำรถมาคืนไฟแนนท์โดยหวังว่าจะได้จบเรื่องกันไป  แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เป็นไปดังที่คาดหวัง  เนื่องจากหากไฟแนนท์นำรถไปขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอภาระหนี้ที่เหลือก็จะถูกฟ้องให้รับผิดในหนี้ที่ขาดอีกต่างหาก  ซึ่งไฟแนนท์ยื่นฟ้องเรียกส่วนขาดนั้นไฟแนนท์จะเรียกจากเงินที่ขาดโดยคำนวณจากยอดหนี้ที่คงเหลือที่รวมผลประโยชน์ในอนาคตไว้แล้ว และนำมาหักกับราคาขายรถและเรียกร้องส่วนขาด พร้อมทั้งเรียกค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  วิธีการต่อสู้คดีเนื่องจากเห็นว่าเป็นยอดหนี้ที่มีจำนวนมากและไม่เป็นความจริงนั้นต้องพิจารณาก่อนว่ารถคันดังกล่าวถูกยึดคืนหรือนำไปคืนนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ผิดนัดเกินสามงวดและมีการบอกเลิกสัญญาแล้วหรือไม่  หรือมีพฤติการณ์เป็นการยกเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยาย  ข้อสัญญาที่ว่าต้องรับผิดในส่วนขาดจะไม่นำมาใช้บังคับได้อีกต่อไปเนื่องจากเป็นสัญญาที่ยกเลิกไปแล้ว  นอกจากนี้เมื่อไฟแนนท์ได้รับรถคืนไปก่อนขายทอดตลาดจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อได้ใช้สิทธิซื้อรถที่เช่าซื้อกลับคืนตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ด้วย  หากไม่แจ้งดังกล่าว และไฟแนนท์ไม่ได้นำสืบพยานเกี่ยวกับการขายทอดตลาดรถนั้นว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดโดยทั่วไปอย่างไรไฟแนนท์ก็จะไม่มีสิทธิเรียกราคาส่วนที่ยังขาดอยู่ได้  เป็นต้น  ซึ่งการให้การต่อสู้คดีไปในทิศทางใดหรือนำพยานมาสืบในทิศทางใดล้วนต้องพิจารณาหลักกฎหมาย ประกาศสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com