ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ออกเช็คชำระหนี้ค่าสินค้าปลอม ชำระหนี้ค่าสินค้าปลอม ความผิดเกี่ยวกับเช็คสำหรับการชำระหนี้สินค้าปลอมหรือสินค้าผิดกฎหมาย

                   ความผิดอาญาเกี่ยวกับเช็คนั้นต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  กรณีที่มีการซื้อขายสินค้าในปัจจุบัน สินค้าบางอย่างเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หรือเป็นสินค้าปลอม หรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายที่มักพบเจอได้ทั่วไป การซื้อขายสินค้าดังกล่าวถือว่าเป็นหนี้การซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย และตกเป็นโมฆะ  ดังนั้นการออกเช็คชำระหนี้การซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎมายตกเป็นโมฆะ และไม่ใช่หนี้ที่จะสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ย่อมส่งผลทำให้ไม่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ  ดังนั้นการออกเช็คชำระหนี้ที่จะเป็นความผิดทางแพ่งและทางอาญาได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป อีกทั้งต้องขึ้นอยู่กับการนำสืบพยานให้เห็นถึงมูลหนี้ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com