ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้จัดการมรดกไม่ทำหน้าที่ ผู้จัดการมรดกยักยอก ผู้จัดการมรดกปิดบังทายาท ผู้จัดการมรดกเอามรดกไปขาย ผู้จัดการมรดกทุจริต ผู้จัดการมรดกไม่ติดตามหาทายาท การถอนผู้จัดการมรดก ขอตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ทำอย่่างไร

                    การตั้งผู้จัดการมรดกนั้นกฎหมายประสงค์ให้มีการจัดการมรดกและแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นไป  ผู้จัดการมรดกจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดก  หากผู้จัดการมรดกไม่ยอมทำหน้าที่ หรือทำหน้าที่ล่าช้าจนอาจเกิดความเสียหาย หรือทำหน้าที่ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์มรดกหรือความเสียหายแก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดกเบียดบังทรัพย์มรดกเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น หรือนำทรัพย์มรดกไปแอบขายให้คนอื่น หรือผู้จัดการมรดกปกปิดจำนวนทายาทที่แท้จริง หรือผู้จัดการมรดกไม่ยอมติดตามหาทายาทมาแบ่งปันทรัพย์มรดก หรือผู้จัดการมรดกจ้างคนอื่นให้ช่วยเหลือโดยคิดค่าจ้างจำนวนมากส่อไปในทางทุจริต หรือมีเหตุอย่างอื่นที่สมควร  ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งสามารถร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกได้แต่ต้องก่อนการแบ่งปันทรัพย์มรดกเสร็จสิ้น

                   การถอนผู้จัดการมรดกคนเดิมและขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่แทนจะยื่นคำร้องขอถอนไปในคดีเดิม หรือจะฟ้องคดีใหม่หากมีคำขออื่นที่เกี่ยวเนื่องรวมอยู่ด้วยก็ได้  และหากมีเหตุดังกล่าวที่จะถอนได้ควรรีบดำเนินการโดยเร็ว  เพราะหากล่าช้าอาจไม่เหลือทรัพย์มรดกให้แบ่งปันและต้องไปว่ากล่าวเป็นคดีอื่นต่างหาก  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิกถอนนิติกรรมได้ยากขึ้นเนื่องจากตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกนั้นก็ยังคงเป็นผู้มีอำนาจในฐานะผู้จัดการมรดกอยู่  By www.siaminterlegal.com