ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นัดไต่สวนมูลฟ้องคืออะไร ได้รับหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องทำอย่างไร ถูกฟ้องคดีอาญาทำอย่างไร การไต่สวนมูลฟ้องตามกฎหมายใหม่

                หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562  โดยตราเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33 ) พ.ศ.2562  โดยมีการแก้ไขหลายส่วน  แต่ในส่วนที่สำคัญเมื่อถูกฟ้องคดีต่อศาลแล้วประการหนึ่ง คือ ในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นจำเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคำแถลงถึงตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำแถลงของจำเลยก็ได้ และศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จำเป็นและสมควร โดยโจทก์และจำเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติแก้ไขให้อำนาจศาลใช้ระบบการพิจารณาแบบไต่สวนมาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้น  ซึ่งตามกฎหมายเดิมนั้นจำเลยไม่มีโอกาสที่จะแจ้งให้ศาลทราบเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้ 

               ดังนั้น เมื่อกฎหมายมีการแก้ไขใหม่ดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มเติมสิทธิให้กับจำเลยมากขึ้นเพื่อจะทำให้คดียุติได้อย่างรวดเร็ว  โดยทนายความจำเลยควรพิเคราะห์ข้อหาความผิดว่ามีข้อต่อสู้อย่างไร และเป็นความผิดหรือไม่ มีพยานหลักฐานใดบ้าง  ซึ่งทนายจำเลยควรแถลงให้ศาลทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ศาลเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาประกอบการพิจารณาคดี  เพื่อให้ศาลมีคำสั่งไม่ประทับฟ้องต่อไปอันจะทำให้คดียุติไปในชั้นต้น  หากจำเลยไม่แถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวจะส่งผลทำให้โจทก์จะนำพยานหลักฐานข้อสืบไปฝ่ายเดียวจนอาจทำให้คดีอาญานั้นมีมูล และต้องออกหมายเรียกจำเลยต่อไป หากจำเลยไม่มาศาลก็จะถูกออกหมายจับ หรือหากมาศาลก็ต้องยื่นประกันตัวต่อศาลเป็นที่ยุ่งยากต่อเนื่องกันไป  การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่จำเลย และแก่ศาลในอันจะวินิจฉัยคดีได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com