ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ได้รับการให้ที่ดินมาจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอย่างไร พ่อแม่ให้ที่ดินแต่ไม่จดทะเบียนทำอย่างไร ทายาทแย่งที่ดินมรดกที่มีการให้คนอื่นไปแล้ว ได้รับการยกให้ที่ดินแต่ไม่ได้จดทะเบียน ครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่ได้รับด้วยการยกให้

               การให้ที่ดินมีโฉนดแก่กันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือบุคคลใดก็ตาม แม้ไม่ได้จดทะเบียนการให้  ซึ่งไม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้  แต่ผู้รับการให้ได้เข้าครอบครองถือกรรมสิทธิ์ทำประโยชน์ต่อมา หากเป็นการเข้าครอบครองโดยสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ผู้รับการให้ก็ย่อมได้กรรมสิทธิ์  ซึ่งจะมีการเปลี่่ยนแปลงทางทะเบียนได้ต้องร้องต่อศาล และนำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนเพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่อไป  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากมักจะเกิดหลังจากผู้ให้ได้ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้ตายก็จะถือว่าเป็นมรดกที่ตนมีสิทธิได้รับเนื่องจากที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นชื่อของผู้ตาย  หรือทายาทบางคนตั้งผู้จัดการมรดกและขายไปเสียอันจะทำให้ผู้รับการให้เสียหาย  ผู้รับการให้ต้องรีบร้องครอบครองปรปักษ์ต่อศาล  หากปล่อยไว้จนมีการโอนเปลี่ยนมือไปยังบุคคลภายนอกแล้ว โดยหากผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนเป็นการกระทำโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว สิทธิของผู้ครอบครองปรปักษ์ย่อมไม่อาจใช้ยันกับผู้รับโอนได้  การครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่มีอยู่นั้นจะสิ้นไป และต้องเริ่มนับเวลาการครอบครองปรปักษ์ใหม่กับเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่อีกครั้ง  By www.siaminterlegal.com