ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รถเฉี่ยวชนกันเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไร อายุความฟ้องคดีแพ่งกรณีรถชนกัน ทนายฟ้องคดีรถชนกันอย่างไร ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนรถชนอย่างไร ทนายต่อสู้คดีรถชนอย่างไร ฟ้องนายจ้างคนขับรถชนอย่างไร ฟ้องพ่อแม่คนขับรถชนอย่างไร อายุความคดีรถชน

              ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือรถเฉี่ยวชนกันจนถึงแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเสียหาย  ปัญหาส่วนมากที่เกิดขึ้นและแนวทางการดำเนินคดีที่ยังเป็นปัญหาบ่อยครั้งคือฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจะดำเนินคดีในลักษณะใด และภายในเงื่อนไขหรืออายุความอย่างไร เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  ดังนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิที่จะฟ้องทางแพ่งย่อมระงับไปตามอายุความฟ้องคดีอาญา  หากมีการฟ้องคดีอาญาและคดียังไม่เด็ดขาด อายุความทางแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงจนกว่าคดีอาญาจะเสร็จเด็ดขาดลง  หรือหากมีการฟ้องคดีอาญาแล้วและศาลพิพากษาลงโทษจำเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องย่อมมีกำหนดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 คือต้องฟ้องคดีแพ่งภายใน 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาคดีอาญาถึงที่สุด  แต่หากฟ้องคดีอาญาแล้วศาลพิพากษาให้ยกฟ้องจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนยื่นฟ้องคดีแพ่ง อายุความการฟ้องคดีแพ่งต้องเป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก

            อนึ่ง การดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่จะใช้อายุความทางอาญาตาม ป.พ.พ.มาตรา 448 วรรคสองนั้นใช้เฉพาะกรณีผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในคดีอาญาเป็นคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมบุคคลอื่นด้วย เช่น ตัวการ นายจ้าง บิดามารดาของจำเลยในคดีอาญา  โดยหากจะดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินคดีภายในอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก

            ส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยต้องดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันวินาศภัยด้วย  www.siaminterlegal.com