ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องว่าผิดสัญญาเพราะถูกคนอื่นนำหัวกระดาษไปเสนอราคาสั่งซื้อสั่งจ้างทำอย่างไร

                   กรณีเรื่องหัวกระดาษของบริษัทก็มีความสำคัญ  เนื่องจากประเด็นการใช้หัวกระดาษของบริษัทมีกรณีพิพาทในศาลมาแล้ว  โดยเป็นกรณีพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เคยมีแบบฟอร์มหัวกระดาษของบริษัทได้นำแบบฟอร์มหัวกระดาษไปเสนอสั่งซื้อสั่งจ้างงานต่างๆ ทั้งที่บริษัทไม่ทราบเรื่องดังกล่าว  โดยนำแบบฟอร์มหัวกระดาษไปกรอกข้อความว่ามีการตกลงสั่งซื้อสั่งจ้างและลงลายมือชื่อที่เป็นลายเซ็นต์เป็นคนอนุมัติโดยไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นใคร  ต่อมาเกิดการผิดสัญญาเกิดขึ้นก็จะมาฟ้องตัวบริษัท และฟ้องคนที่ไปเสนอสั่งซื้อสั่งจ้างให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ในส่วนของบริษัทจะอ้างว่าเป็นผู้สั่งซื้อสั่งจ้างหรือเป็นตัวการตัวแทนในการสั่งซื้อสั่งจ้าง  ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่เคยสั่งซื้อสั่งจ้างมาก่อน  ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าศาลเองเป็นคนกลางไม่อาจทราบว่าความจริงเป็นอย่างไร  ดังนั้นจำเลยมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ศาลเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำของบริษัทผู้ถูกนำแบบฟอร์มหัวกระดาษไปใช้  และแนวทางการต่อสู้คดีต้องชัดเจน เช่น ไม่รู้จัก ไม่เคยทำสัญญา ไม่เคยได้รับสินค้า ไม่เคยลงไปทำการงานบางส่วน ไม่ได้เคยได้รับชำระหนี้ ไม่เคยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่เคยถูกหักเงินประกันผลงาน ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน ไม่เคยเห็นสัญญา ไม่เคยมอบหมายให้ใครไปดำเนินการแทน คนอื่นที่ถูกฟ้องเคยมีแบบฟอร์มของตน ไม่เคยร่วมประชุม หรือเข้าไปสถานที่เกิดเหตุ ไม่เคยนำเครื่องจักรหรือเครื่องมือไปทำงานหรือปฏิบัติการตามสัญญามาก่อน ไม่มีลายมือชื่อกรรมการ ไม่มีตราประทับ ไม่เคยให้สัตยาบันใดๆ ปัจจุบันแจ้งความหรือดำเนินคดีข้อหาปลอมเอกสารแล้ว มีการโต้แย้งทักท้วงไปยังโจทก์เมื่อมีการบอกกล่าวทวงถามแล้วก่อนฟ้องคดี เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com