ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนท้ายรถจอดไหล่ทางทำอย่างไร วิธีการฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีขับรถชนท้ายรถที่จอดไหล่ทาง ประเด็นอุทธรณ์ฏีกากรณีขับรถชนท้ายรถที่จอดไหล่ทางในเวลากลางคืน

ขับรถชนท้ายรถคนอื่นที่จอดไหล่ทางด้านซ้ายผิดหรือไม่ และเรียกค่าเสียหายอย่างไร

             การจอดรถในไหล่ทางด้านซ้ายนั้น สำนักงานฯ ขอกล่าวเฉพาะการเกิดเหตุในเวลากลางคืน  เนื่องจากกลางวันสามารถมองเห็นรถได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว  ซึ่งการจอดรถในไหล่ทางและเป็นไหล่ทางด้านซ้ายในเวลากลางคืนนั้นมักเกิดเหตุบ่อยครั้ง  เมื่อเป็นการจอดที่ไหล่ทางด้านซ้ายของถนนจึงมีลักษณะไม่กีดขวางการจราจารก็จริง  แต่ผู้จอดรถจะต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่จอดอยู่ด้วย การไม่เปิดไฟฉุกเฉินของรถเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าในขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดได้ขัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร เมื่อมีผู้ขับขี่รถชนท้ายจนถึงแก่ความตายย่อมเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของผู้จอด  และไม่ว่าผู้ขับขี่ที่ชนท้ายและถึงแก่ความตายนั้นจะมีส่วนประมาทอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นเกิดเพราะความประมาทของผู้จอดด้วยโดยตรง  ดังนันจะเห็นได้ว่าแม้จะจอดรถในไหล่ทางด้านซ้ายของถนนและมีผู้อื่นมาขับชนท้ายก็อาจมีความผิดทางอาญาและทางแพ่งได้เช่นเดียวกัน 

             ประเด็นที่ผู้จอดรถอ้างมักได้แก่กล่าวอ้างว่าได้เปิดไฟฉุกเฉินแล้ว หรือสถานที่นั้นมีแสงสว่างมาก หรือเกิดจากผู้ขับชนท้ายนั้นอยู่ในอาการเมา ไม่มีใบขับขี่ หรือขับด้วยความเร็ว ขับไม่อยู่ในช่องจราจรแต่กลับไปขับในไหล่ทาง เป็นต้น 

             ส่วนค่าเสียหายนั้นก็เรียกได้หลายประเภท เช่า ค่าขาดอุปการะ ค่าเสียหายที่เกิดแก่รถ ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาลกรณีไม่ตายทันที  โดยหากผู้จอดเป็นลูกจ้างก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจ้างด้วย หรือหากเป็นผู้เยาว์ก็สามารถเรียกร้องจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ได้ด้วยซึ่งแล้วแต่ข้อเท็จจริง  By www.siaminterlegal.com