ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เช็คไม่ลงวันที่ทำอย่างไร ความผิดเกี่ยวกับเช็คไม่ลงวันที่ การแก้ไขเช็คไม่ลงวันที่ เช็คไม่ลงวันที่มีความผิดหรือไม่ การฟ้องคดีเช็คไม่ลงวันที่ การต่อสู้คดีเช็คไม่ลงวันที่ทำอย่างไร

                    การออกเช็คเพื่อชำระหนี้โดยไม่ลงวันที่ออกเช็คถือว่าไม่มีวันที่จำเลยกระทำความผิด  แม้จะตกลงให้ลงวันที่ในเช็คได้ก็เป็นเพียงให้เช็คได้มีรายการครบถ้วนตามกฎหมายเพื่อใช้ฟ้องร้องบังคับกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น ไม่ทำให้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คด้วย  หรือกรณีไปทำการลงวันที่ตามข้อตกลงอันมีต่อกันระหว่างคู่กรณีก็ตามก็ไม่เป็นความผิดในทางอาญา หรือกรณีที่จำเลยยินยอมให้ลงวันที่ก็มีผลเพียงเพื่อให้เช็คมีรายการสมบูรณ์ตามกฎหมายใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้เช็คเองและผู้ได้รับเช็คควรมีความรู้ในทางกฎหมายเกี่ยวกับเช็คด้วย และควรรู้แนวทางแก้ไขให้ถูกวิธีอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com