ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทำไม่ประกันตัวไม่ได้ ประกันตัวไม่ได้ทำอย่างไร ทำอย่างไรศาลจะให้ประกันตัว ทนายประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างไร ศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวหลบหนี ทนายอุทธรณ์เรื่องประกันตัวอย่างไร

              เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะถูกนำตัวไปฝากขังและตำรวจคัดค้านการประกันตัว หรือพนักงานอัยการนำตัวไปฟ้องต่อศาล หรือคดีที่ไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีมูลประทับฟ้องไว้พิจารณาก็ตาม  เมื่อถูกควบคุมตัวที่ศาลปกติผู้ต้องหาหรือจำเลยจะรีบดำเนินการยื่นขอประกันตัวตามแบบฟอร์มของศาลในทันทีเพราะหวังจะได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกัน  แต่การรีบเร่งดำเนินการดังกล่าวโดยไม่คิดให้รอบคอบหรือปรึกษาผู้รู้หลักเกณฑ์การประกันตัวที่ดีเสียก่อนย่อมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เนื่องจากศาลอาจไม่ให้ประกันตัว  ไม่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนั้นการประกันตัวที่ดีต้องควรนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ศาลทราบประกอบการใช้ดุลพินิจของศาล เช่น ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงต้องได้รับการรักษาเป็นประจำหรือต้องได้รับยาบำบัดโรคอย่างสม่ำเสมอ หรือต้องได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีในการรักษาโรค หากไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องอาจถึงแก่ชีวิต และควรแนบใบรับรองแพทย์ที่น่าเชื่อถือมาแสดงต่อศาล หรือกล่าวอ้างว่าต้องได้รับการศึกษาต่อเนื่อง โดยแนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษามาแสดง  การมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือต้องทำงานหารายได้เลีี้ยงครอบครัว  หลักประกันมีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของศาล  พฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้น  ดังนั้นการดำเนินการประกันตัวที่ดีควรทำให้น้อยครั้งแต่หวังผลในการได้รับประกันตัว โดยทนายความควรทำคำร้องประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวมีการกล่าวอ้างเหตุผลต่างๆ ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความจำเป็นต้องได้รับการประกันตัวออกไปด้วย  หากไม่มีคำร้องประกอบดังกล่าวศาลเองก็ไม่อาจทราบเหตุผลความจำเป็นใดๆ และมีโอกาสใช้ดุลพินิจสั่งไม่ให้ประกันตัวต่อไป  ซึ่งเหตุผลสำคัญของกรณีดังกล่าวอยู่ที่การบรรยายเอกสารนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างไรให้ศาลทราบ  By www.siaminterlegal.com