ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฆ่าตายหรือโดนยิงตายหรือถูกทำให้ตายหรือรถชนตายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งอะไรได้บ้าง การเรียกร้องค่าปลงศพทำอย่างไร การเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะทำอย่างไร การฟ้องเรียกค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะ การฟ้องคดีรถชนเป็นอย่างไร

                   เมื่อถูกทำให้ตาย เช่น โดนฆ่าตาย โดนยิงตาย รถทับตาย รถชนตาย หรือเหตุที่ทำให้ตายต่างๆ สิ่งที่จะเรียกร้องกันได้หากฝ่ายผู้ตายไม่ได้มีส่วนประมาทมากกว่าคือ ค่าปลงศพ  ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น และค่าขาดไร้อุปการะ

                   ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่จะเรียกร้องได้ เช่น ค่าขนย้ายผู้ตายไปงานศพ ค่าฉีดยาศพ ค่าโลงศพ ค่าดอกไม้ประดับหน้าศพ ค่าดอกไม้ประดับเมรุ ค่าดอกไม้จันทน์ หรือเงินปัจจัยถวายพระ  โดยเป็นสิทธิของทายาทโดยธรรมของผู้ตายมีสิทธิเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดหรือผู้ร่วมทำละเมิดได้  โดยในการพิจารณาคดีของศาล ทนายความจะต้องนำพยานเข้าสืบให้เห็นถึงความเสียหายต่างๆ ให้ชัดเจนว่ามีจำนวนค่าเสียหายเพียงไร  แต่หากนำสืบไม่ชัดเจนหรือไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดและตามฐานานุรูปของฝ่ายโจทก์ได้

                   ค่าขาดไร้อุปการะตามกฏหมาย เช่น มารดาและบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์หรือผู้ทุพพลภาพ  หรือกรณีเป็นบุตรเนื่องจากบุตรมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน  โดยการกำหนดค่าขาดไร้อุปการะจะมีการเรียกเป็นรายเดือนหรือคำนวณเป็นรายปี และคำนวณอายุไปจนแก่ชรา  ซึ่งทนายความต้องนำพยานเข้าสืบให้เห็นว่าผู้ตายมีสุขภาพดีและไม่มีโรคประจำตัวเป็นที่คาดหมายว่าจะมีอายุยืนยาวนานอย่างไร และควรได้รับค่าขาดไร้อุปการะเพียงไร โดยศาลก็จะกำหนดให้ตามความเหมาะแต่ละกรณี  By www.siaminterlegal.com