ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างทำการก่อสร้างชำรุดบกพร่องเสียหายหรือไม่เป็นไปตามสัญญาระหว่างทำงานทำอย่างไร

              ถ้าในระหว่างการทำงานที่รับจ้างของผู้รับเหมา  ผู้ว่าจ้างเห็นได้อย่างแน่นอนว่างานที่ก่อสร้างจะออกมาเสียหายหรือบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน  โดยเป็นการคาดหมายที่แน่นอนแล้ว  หรือผู้รับเหมาทำงานเสร็จแล้วแต่งานมีความชำรุดบกพร่องเสียหาย หรืองานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสัญญาก่อสร้างที่ตกลงกัน  โดยไม่ใช่เพราะความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกกล่าวให้ผู้รับเหมาแก้ไขข้อบกพร่องหรือซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องนั้นให้ดีหรือให้เป็นไปตามสัญญาภายในกำหนดเวลาอันสมควร  หากผู้รับเหมายังไม่แก้ไขหรือซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นในเวลากำหนดดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิเอางานนั้นไปให้ผู้รับเหมาอื่นทำการซ่อมแซมต่อไปได้  และผู้รับเหมาเดิมจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ด้วย เช่น ค่าแก้ไขงาน ผลกำไรที่มากขึ้นของผู้รับเหมาอื่น หรือค่าว่าจ้างที่มากขึ้น ค่าปรับตามสัญญาด้วย  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจำนวนมาก เพราะส่วนมากผู้รับเหมามักจะทำสัญญาในลักษณะเรียกเก็บค่าการงานในช่วงแรกจำนวนมาก และทิ้งงานหรือทำงานไม่เรียบร้อยในภายหลัง  ดังนั้นทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายดังกล่าวให้ดีว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร และแต่ละฝ่ายสามารถเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีขั้นตอนที่จะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในเชิงคดี รวมทั้งต้องมีการประเมินความแล้วเสร็จของงาน หรือมีหนังสือการส่งมอบการทำงานให้ถูกต้องรัดกุมด้วย  เนื่องจากคดีก่อสร้างส่วนใหญ่มักเกิดจากเหตุดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com