ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กรรมการบริษัทหรือผู้ลงลายมือชื่อในเช็คโดนฟ้องให้รับผิดตามเช็คของบริษัทต่อสู้คดีอย่างไร

                  กรณีที่นำเช็คมาฟ้องเป็นคดีทางแพ่งโดยจะฟ้องเจ้าของเช็คและผู้ลงลายมือชื่อในเช็คด้วย  คนที่ลงลายมือชื่อในเช็คส่วนมากจะเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่บางครั้งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว  ดังนั้นตัวกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดด้วยหรือไม่และจะต่อสู้คดีอย่างไรเมื่อโดนฟ้องให้รับผิดด้วยในฐานะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค  กรรมการที่โดนฟ้องดังกล่าวต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าเช็คดังกล่าวเป็นของบริษัท ไม่ใช่เช็คส่วนตัวของกรรมการ  และเช็คมีการระบุชื่อในนามบริษัทไว้ในเช็คแล้วที่ด้านบนซ้ายให้เห็นประจักษ์แล้วว่าเป็นเช็คของบริษัท  แม้ไม่มีตราประทับก็ตามแต่เป็นที่เข้าใจได้ว่ากรรมการได้ลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายในนามของบริษัทนั้นๆ  ซึ่งเป็นการออกเช็คในนามบริษัทไม่เช็คส่วนตัวกรรมการ  โดยไม่จำเป็นต้องระบุหรือเขียนแถลงว่าเป็นการทำแทนบริษัท  และกรรมการไม่ต้องรับผิดตามเช็ค  ดังนั้นการบรรยายข้อต่อสู้ในคำให้การจะต้องชัดเจนให้ศาลเห็นว่าเป็นการทำแทนในลักษณะอย่างไรเพื่อหวังผลต่อการไม่ต้องรับผิดตามเช็คดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com