ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกบอกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอ้างว่าทำล่าช้าจะทำอย่างไร บอกเลิกสัญญาก่อสร้างเพราะผู้รับเหมาทำงานล่าช้าจะเรียกค่าปรับได้ไหม

                    สัญญาเกี่ยวกับการผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้างก็เป็นปัญหายอดฮิตที่พิพาทกันจำนวนมาก ส่วนมากจะเป็นเรื่องทำงานล่าช้าจะเรียกค่าปรับ มีการบอกเลิกสัญญาเพราะทำงานล่าช้า  ส่วนผู้รับเหมาก็ได้ทำงานไปแล้วแต่ถูกบอกเลิกสัญญากลางคันจะเรียกร้องค่างวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามงวดหรือเรียกร้องค่างานที่ได้ลงมือทำไปแล้วได้หรือไม่  ซึ่งเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาอ้างว่าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเป็นกรณีที่สัญญาเลิกกันแล้วกฎหมายบังคับให้คู่สัญญาต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิม  ดังนั้นหากผู้รับจ้างลงมือทำงานไปแล้วเท่าใด ผู้ว่าจ้างก็ต้องชดใช้ตามมูลค่างานที่ผู้รับจ้างได้ทำให้แก่ผู้ว่าจ้างตามความจริงจะยึดเอาค่าจ้างที่ต้องชำระตามงวดที่กำหนดในสัญญาที่เลิกกันไปแล้วมาเป็นเกณฑ์เรียกร้องอีกไม่ได้

                   ในส่วนของผู้ว่าจ้างนั้นหากปรากฎว่าถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าจริง ผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิเรียกค่าปรับได้เมื่อมีการกำหนดไว้ในสัญญาตามจำนวนวันเวลาที่ล่าช้า  โดยเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหาย  แต่จะเรียกค่าปรับได้เท่าใดศาลต้องพิจารณาเป็นจำนวนตามสมควรหากเห็นว่าเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน  ซึ่งโดยปกติคดีลักษณะนี้มักจะให้สิทธิในการฟ้องแย้ง กล่าวคือต่างคนต่างเรียกร้องมาให้คดีเดียวกัน  ซึ่งศาลจะพิพากษาโดยนำค่าปรับหรือค่าทำการงานดังกล่าวมาหักลบกันและมีคำพิพากษาต่อไปว่าฝ่ายใดยังต้องรับผิดและต้องชำระแก่กันเพียงไร  By www.siaminterlegal.com