ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความรับผิดของผู้รับจ้างในการชำรุดบกพร่อง ฟ้องผู้รับจ้างทำงานเสียหาย อายุความฟ้องผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างทำงานบกพร่อง ข้อต่อสู้คดีของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาทำงานเสียหายทำอย่างไร

                     ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือรับจ้างนั้นเกิดปัญหาพิพาทขึ้นจำนวนมาก  ปัญหาการตั้งประเด็นฟ้องคดี หรือการต่อสู้คดีในลักษรณะดังกล่าวต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบด้วย  อย่างเช่นเรื่องอายุความฟ้องผู้รับจ้าง  โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601 กำหนดห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่การชำรุดบกพร่องได้ปรากฎขึ้น  ซึ่งการฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดในการชำรุดบกพร่องที่มีอายุความหนึ่งปีนั้นต้องเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระและสัมภาระเกิดความชำรุดบกพร่องด้วย  โดยเมื่อผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระความรับผิดของผู้รับจ้างในการบกพร่องให้บังคับด้วยบทบัญญัติลักษณะซื้อขาย (ตามมาตรา 595 และมาตรา 472)  ดังนั้นการฟ้องคดีแก่ผู้รับจ้างต้องทราบข้อกฎหมายดังกล่าวและทราบว่าจะต้องตั้งประเด็นฟ้องอย่างไร  หรือกรณีเป็นผู้รับจ้างควรจะต่อสู้ว่าอย่างไร โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com