ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องบังคับจำนองทำอย่างไร วิธีการต่อสู้คดีของผู้จำนอง การต่อสู้คดีของผู้จำนองตามกฎหมายใหม่ จำนองที่ดินประกันหนี้คนอื่นต่อสู้คดีอย่างไร ถูกธนาคารฟ้องบังคับจำนองทำอย่างไร วิธีการเขียนและยื่นอุทธรณ์ฏีกาของคดีบังคับจำนอง

                   นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้จำนองมากขึ้น  โดยกำหนดให้ผู้จำนองที่จำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่าราคาทรัยพ์ที่จำนองในเวลาบังคับจำนอง  และข้อตกลงที่ให้ผู้จำนองต้องรับผิดเกินไปกว่าราคาทรัพย์จำนอง หรือข้อตกลงที่ให้ผู้จำนองรับผิดอย่างผู้ค้ำประกันนั้นตกเป็นโมฆะ  ซึ่งในทางปฏิบัติธนาคารผู้รับจำนองหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่รับจำนองมักจะให้ทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับจำนองแก่ผู้จำนองที่ประกันหนี้บุคคลอื่นให้รับผิดเต็มตามยอดหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ทั้งหมด  ซึ่งส่งผลทำให้ผู้จำนองเสียเปรียบในเชิงคดี หรือเมื่อมีการเจรจาให้ผ่อนชำระหนี้ก็จะให้ผ่อนชำระหนี้ในจำนวนยอดหนี้จำนวนมากกว่าที่ควรจะเป็นโดยหวังผลประโยชน์จากการไม่รู้กฎหมาย และในการเจรจาประนีประนอมยอมความกันนั้นศาลก็ไม่อาจบังคับคู่ความในเรื่องยอดหนี้ที่จะชำระแก่กันได้  ผู้จำนองที่ไม่ทราบข้อกฎหมายหรือไม่ทราบวิธีการดำเนินการมักหลงกลและเสียเปรียบด้วยเหตุที่ผู้จำนองหรือจำเลยไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือไม่ทราบวิธีการดำเนินคดี  โดยหากผู้จำนองถูกฟ้องคดีก็ควรจัดทำคำให้การต่อสู้คดีให้เป็นประเด็นข้อต่อสู้ในคดีดังกล่าวด้วย เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตกเป็นหนี้จำนวนมากโดยไม่จำเป็น  By www.siaminterlegal.com