ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายร้องคัดค้านการริบทรัพย์ โดนยึดทรัพย์คดีมาตรการ ร้องขอคืนของกลางคดียาเสพติด ยึดทรัพย์คดียาเสพติด ป.ป.ส.ยึดทรัพย์คดียาเสพติด

                    พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การริบทรัพย์ที่เกี่ยวกับยาเสพติด  โดยเมื่อพนักงานมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีหลัก (คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด) และมีความเห็นว่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีคำสั่งยึดอายัดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นพร้อมกับการฟ้องผู้ต้องหา หรือยื่นคำร้องก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้

                   คดีลักษณะดังกล่าวศาลจะใช้วิธีการไต่สวน  พนักงานอัยการจะนำสืบให้ได้ความว่าจำเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดมาก่อน  อีกทั้งกฎหมายยังกำหนดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริตเป็นทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย

                  ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินต้องแต่งตั้งทนายความยื่นคำร้องคัดค้านการริบทรัพย์ดังกล่าวต่อศาลก่อนศาลมีคำพิพากษาคดี  และต้องไต่สวนคดีให้ได้ความว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการได้มาจากการประกอบอาชีพหรือมีที่มาของการเงินที่สุจริต และเหมาะสมกับฐานะ หรือมีพยานหลักฐานแสดงที่มาการเงินที่สุจริต  และตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุสมควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดและมีการนำทรัพย์สินของตนไปใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี และต้องไต่สวนให้ได้ความว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเป็นผู้รับโอน หรือได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หากพิสูจน์ไม่ได้ดังกล่าวหรือไม่ได้ทำการคัดค้านการริบทรัพย์ ศาลก็จะทำการสั่งริบทรัพย์นั้นให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป  By www.siaminterlegal.com