ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องแล้วทำอย่างไรให้ศาลรอการลงโทษ โดนฟ้องแล้วทำอย่างไรไม่ให้ติดคุก วิธีการขอให้ศาลรอการลงโทษมีเงื่อนไขอย่างไร กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการขอให้ศาลรอการลงโทษและไม่จำคุกมีหลักเกณฑ์อย่างไร การอุทธรณ์ฏีกาขอให้ลดโทษหรือให้รอการลงโทษทำอย่างไร

                หลักเกณฑ์การขอให้ศาลรอการลงโทษมีการแก้ไขกฏกหมายใหม่ล่าสุด โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจรอการลงโทษให้แก่จำเลยได้มากขึ้น  ซึ่งจากเดิมที่จำกัดเฉพาะแต่จำเลยที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน หรือเคยต้องโทษจำคุกแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่โดยให้จำเลยที่เคยต้องโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และจำเลยที่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปีแล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งกฎหมายต้องการให้จำเลยที่เคยต้องโทษจำคุกมาในระยะเวลาสั้นๆ หรือจำเลยที่ได้รับโทษจำคุกในระยะยาวแต่พ้นโทษมานานแล้วมีโอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี  ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายใหม่ดังกล่าวก็จะทำให้จำเลยมีโอกาสได้รับโอกาสที่จะรอการลงโทษมากขึ้น

                ซึ่งเมื่อถูกฟ้องคดีแล้วควรจัดทำคำร้องประกอบคำรับสารภาพยื่นต่อศาลโดยด่วนพร้อมกับคำฟ้องที่พนักงานอัยการยื่นในวันฟ้องคดี  เนื่องจากอาจมีการตัดสินคดีในทันทีสำหรับความผิดบางฐาน  โดยต้องแสดงให้ศาลเห็นพฤติการณ์และสิ่งที่ควรต้องได้รับโทษแต่รอการลงโทษเนื่องจากเหตุผลใดๆ เช่น อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อม หรือสภาพความผิด หรือเหตุที่ศาลควรปราณีต่างๆ ด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสที่ศาลจะพิพากษาให้รอการลงโทษได้มากขึ้น  ความยากของเรื่องดังกล่าวจึงอยู่ที่ข้อเท็จจริงและวิธีการบรรยายหรือการนำเสนอให้ศาลเห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสำคัญ By www.siaminterlegal.com