ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยื่นฏีกาคดีแรงงานทำอย่างไร ยื่นคำแก้ฏีกาคดีแรงาน วิธีการขออนุญาตฏีกาคดีแรงงาน การฏีกาคดีแรงงานตามกฎหมายใหม่

                       การฏีกาคดีแรงงานเป็นระบบอนุญาต  ซึ่งไม่อาจอนุญาตในปัญหาข้อเท็จจริงได้  เว้นแต่มีการรับฟังข้อเท็จจริงขัดต่อพยานหลักฐานอันถือเป็นข้อกฎหมาย  คู่ความจะสามารถฏีกาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฏีกา  โดยต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฏีกาพร้อมกับคำฟ้องฏีกายื่นต่อศาลแรงงานชั้นต้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลแรงงานชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  

                       การขอขยายระยะเวลาต้องขอขยายทั้งระยะเวลายื่นคำร้องขออนุญาตฏีกา และระยะเวลายื่นฏีกา และฏีกานั้นต้องเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฏีกาควรวินิจฉัย เช่น เป็นปัญหาเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฏีกา หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฏีกามาก่อน หรือเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น หรือเพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย หรือเป็นปัญหาสำคัญอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลฏีกา เช่น คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์มีความเห็นแย้งให้สาระสำคัญ

                       เมื่อคดีแรงงานได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาล การฏีกาจึงไม่ต้องนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาล  โดยการขออนุญาตฏีกานั้นคำร้องขออนุญาตฏีกาต้องแสดงถึงปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตฏีกาโดยชัดแจ้ง และปัญหาที่ขออนุญาตฏีกานั้นต้องเป็นปัญหาสำคัญดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 243 หรือในข้อกำหนดของประธานศาลฏีกาด้วย  By www.siaminterlegal.com