ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เด็กทำผิดหรือทำความเสียหายจะฟ้องใครบ้าง เด็กทำผิดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ พ่อแม่ต่อสู้กรณีเด็กทำผิดอย่างไร การฟ้องเด็กและพ่อแม่เด็กกรณีเด็กทำผิดทำอย่างไร อุทธรณ์ฏีกาคดีเด็กทำผิดอย่างไร

                     เมื่อเด็กหรือผู้เยาว์ไปกระทำความผิดทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นแล้วใครต้องรับผิดชอบ  ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะฟ้องตัวเด็ก  พ่อแม่ของเด็กหรือผู้อนุบาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย  โดยหากเด็กทำให้เกิดความเสียหายกฎหมายบัญญัติให้บิดา (ที่ชอบด้วยกฏหมาย) มารดา บิดามารดาบุญธรรม หรือผู้อนุบาลต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับตัวเด็กด้วย  แต่หากบิดา (ที่ชอบด้วยกฎหมาย) มารดา บิดามารดาบุญธรรม หรือผู้อนุบาลพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล้วก็ต้องไม่ต้องรับผิด  ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คืออย่างไรถือว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วหรือไม่  โดยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไปว่าเหตุที่เกิดความเสียหายนั้นเป็นเหตุปกติหรือเป็นเพียงเหตุจร โดยต้องดูพฤติกรรมของเด็กประกอบด้วย หรือเป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กจะไปทำ  และต้องดูด้วยว่าได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือไม่ เช่น บิดามารดารู้เห็นและยินยอมให้ขับรถทั้งที่ไม่มีใบขับขี่ หรือเก็บกุญแจไม่ดี เป็นต้น  ดังนั้นการตั้งรูปคดีหรือการตั้งเรื่องการต่อสู้คดี แม้กระทั่งการเขียนอุทธรณ์ฏีกา หรือการแก้อุทธรณ์หรือแก้ฏีกาจึงควรต้องทราบความมุ่งหมายของกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องด้วย  By www.siaminterlegal.com