ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ปัญหาหนี้นอกระบบทำอย่างไร กู้เงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตรามีผลอย่างไร ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเกินอัตราหักชำระต้นเงินได้ไหม ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเกินอัตราเรียกคืนได้ไหม โดนฟ้องเรียกเงินกู้ทำอย่างไร ต่อสู้คดีเงินกู้ยืมอย่างไร คิดดอกเบี้ยล่วงหน้ารวมใส่ในสัญญากู้ทำอย่างไร

               การกู้ยืมเงินกันนั้นเกิดปัญหาจำนวนมาก ซึ่งกฏหมายอนุญาตให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หากเกินดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ  กรณีไม่ได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้กฎหมายให้ใช้ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี หากตกลงกันไว้ต้องดูว่าเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีหรือไม่ กรณีผิดนัดกฎหมายให้คิดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แต่หากตกลงเกินกว่านั้นแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีก็เป็นไปตามที่ตกลงกัน

              ปัญหาส่วนมากมักเกิดจากผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายล่วงหน้าและนำไปรวมในสัญญากู้  กรณีดังกล่าวจะถือว่าส่วนที่เป็นดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ และสามารถแยกส่วนกันได้ ส่วนต้นเงินกู้ที่แท้จริงยังต้องรับผิดอยู่  ปัญหาการต่อสู้คดีประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องหักล้างพยานเอกสารสัญญาเงินกู้ให้ได้ว่าความเป็นจริงได้รับเงินจำนวนเท่าใด และสัญญาเงินกู้ไม่สมบูรณ์อย่างไร ส่วนดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างไร ประเด็นสำคัญที่สุดที่ศาลจะเชื่อทนายความต้องนำสืบให้ได้ว่าต้นเงินแท้จริงเท่าใด คำนวนตัวเลขแล้วสอดคล้องต้องกันอย่างไรให้ศาลสิ้นสงสัยว่าจำนวนเงินกู้ไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญากู้

               อีกกรณีหนึ่งที่เกิดปัญหาแทบทุกคดีในลักษณะการกู้ยืมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือการกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา คือ เมื่อลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตราไปแล้วจำนวนมาก เมื่อโดนฟ้องจะทำอย่างไร  กรณีนี้คนที่มีความรู้มักจะอาศัยช่องทางการต่อสู้คดีที่ลึกซึ้งโดยอ้างอิงหลักการของกฎหมายประกอบ กล่าวคือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้นเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมาย ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็นโมฆะ และไม่ถือว่าจำนวนเงินกู้ที่ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยไปนั้นเป็นการชำระหนี้โดยจงใจหรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายอันเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจเสมือนว่าชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ  แต่กรณีดังกล่าวต้องถือว่าเมื่อดอกเบี้ยเป็นโมฆะแล้ว ก็เท่ากับสัญญากู้ยืมไม่ได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้  ดังนั้นผู้ให้กู้จึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินที่ผู้กู้ได้ชำระมาทั้งหมดไปหักออกจากดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิคิดได้  โดยต้องนำเงินที่ชำระแล้วไปหักชำระหนี้ต้นเงินแทน  วิธีการต่อสู้คดีแบบนี้จะทำให้เจ้าหนี้นอกระบบหรือคนที่ปล่อยเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราต้องพ่ายแพ้คดีในส่วนของดอกเบี้ยและในส่วนของต้นเงินที่ต้องถูกหักชำระหนี้อีกด้วย ซึ่งเท่ากับไม่ได้ผลประโยชน์จากการปล่อยเงินกู้เลย   By  www.siaminterlegal.com