ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนคนตายทำอย่างไร ขับรถชนคนตายเพราะเหตุสุดวิสัย รถชนเกิดจากเหตุสุดวิสัย รถชนต้องรับผิดหรือไม่ รถเฉี่ยวชนเกิดจากเหตุสุดวิสัย การดำเนินคดีฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตาย ช่องทางต่อสู้คดีประมาทอย่างไร

                ความผิดอันเกี่ยวกับการกระทำโดยประมาทไม่ว่าจะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส หรือบาดเจ็บได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ตาม  ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเป็นส่วนใหญ่  ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการขับรถเฉี่ยวชนกันนั้นจะถือเป็นความผิดทางแพ่งและทางอาญาอย่างไรหรือไม่  ประเด็นที่เกี่ยวข้องในทางอาญาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส หรือได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  ส่วนในทางแพ่งคือประมาทเลิอเล่อทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่างๆ เป็นต้น  ดังนั้นฝ่ายที่จะต้องรับผิดคือฝ่ายที่กระทำการโดยประมาทเลินเล่อไม่ใช้ความระมัดระวัง  เหตุที่จะไม่เป็นความผิดดังกล่าวต้องเป็นเหตุความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม  โดยเมื่อเหตุเกิดเหตุสุดวิสัยแล้วผู้กระทำผิดย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งปวงทั้งทางแพ่งและทางอาญา เช่น มีรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com