ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กำแพง โรงรถ ห้องน้ำ โรงจอดรถ ท่อประปา ปัั้มน้ำ แท็งน้ำ ถังส้วม รั้วรุกล้ำเข้ามาในที่ดินทำอย่างไร

                    รั้ว โรงจอดรถ กำแพง ท่อน้ำประปา ปั้มน้ำ แท็งน้ำ ห้องน้ำ ถังส้วม ไม่ใช่โรงเรือน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงเรือนตามความเป็นจริง  เมื่อมีการก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาไม่ว่าโดยสุจริตหรือไม่ ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  เจ้าของที่ดินสามารถเรียกให้ทำการรื้อถอนออกไปและทำให้ที่ดินเป็นไปตามเดิมได้ โดยผู้สร้างรุกล้ำเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  ประเด็นต่อมาคือผู้รุกล้ำมักจะอ้างว่าได้กรรมสิทธิ์แล้วเนื่องจากการครอบครองปรปักษ์  ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอีกด้วยว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้ หรือเป็นเครือญาติพี่น้อง หรือเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทใด หรือมีระยะเวลาการก่อสร้างนานเพียงไร หรือเป็นการอะลุ่มอะล่วยต่อกันในลํกษณะอย่างไร  หรือมีลักษณะการก่อสร้างที่มั่นแข็งแรงหรือเป็นเพียงชั่วคราว หรือมีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือกันแล้วหรือไม่อย่างไรประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com