ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน วิธีต่อสู้คดีเจ้าหนี้นอกระบบ ปลอมสัญญากู้ยืมต้องรับผิดหรือไม่ กู้เงินแต่ได้รับเงินไม่ครบทำอย่างไร ถูกปลอมลายมือชื่อในสัญญากู้ ทนายต่อสู้คดีเงินกู้ยืมอย่างไร ทนายอุทธรณ์ฏีกาคดีกู้ยืมอย่างไร คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายฟ้องคดีได้หรือไม่

                 ในการดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีกู้ยืมเงินนั้นต้องพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบด้วย กล่าวคือ ห้ามไม่ให้นำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เว้นแต่นำสืบพยานบุคคลอ้างว่าเอกสารนั้นปลอมหรือเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสัญญาหรือหนี้อย่างอื่นที่ระบุไว้ในเอกสารไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิด กล่าวคือ ไม่ห้ามนำพยานบุคคลสืบหักล้างหรือทำลายเอกสารนั้น เช่น ต่อสู้ว่าสัญญากู้ปลอม  โดยหากเป็นกรณีผู้ให้กู้ไปกรอกจำนวนเงินในช่องว่างไม่ตรงกับความจริง โดยผู้กู้ไม่ได้รู้เห็นยินยอม ย่อมเป็นการปลอมสัญญากู้ ถือว่าไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินกัน  แต่หากเป็นการปลอมโดยแก้ไขจำนวนเงินลงไปก็ถือว่าเป็นสัญญากู้ปลอมเช่นกัน แต่ผลของการปลอมมีผลเพียงทำให้ไม่สามารถเรียกร้องเงินส่วนที่เกินไปเท่านั้น เนื่องจากมีการลงชื่อและกรอกจำนวนที่กู้ยืมกันจริงมาก่อน เพียงแต่มาปลอมในภายหลังเท่านั้น  จำนวนเงินที่กู้ยืมจริงยังคงใช้ได้ และไม่ถือว่าสัญญากู้อันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ได้เสียไป  หรือกรณีปลอมลายมือชื่อผู้กู้ ผู้กู้ก็สามารถนำพยานบุคคลมานำสืบหักล้างว่าไม่ได้กู้ยืมหรือไม่ได้ลงชื่อกู้ได้ หรือต่อสู้คดีว่าหนี้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากได้รับเงินไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับเงินเลยตามที่ระบุไว้หรือมีการหักดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนหรือไม่มีมูลหนี้เงินกู้กันจริงหรือต่อสู้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมผิดกฎหมายและมีการชำระดอกเบี้ยแล้วต้องหักออกจากต้นเงินต่างๆ เพราะถือว่าไม่มีการกำหนดดอกเบี้ยกันไว้ หรือสัญญากู้ไม่สมบูรณ์เพราะผู้ให้กู้หลอกลวงหรือต่อสู้ว่าไม่มีหนี้เงินกู้ต่อกันแต่เป็นเรื่องอื่นๆ หรือนิติกรรมอำพราง หรือสัญญากู้เป็นโมฆะ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้กู้ยืมเงินไม่ใช่จำเลยหรือชำระหนี้อย่างอื่นแทนหนี้เงินกู้ยืมแล้ว หรือนำสืบในเรื่องดอกเบี้ยหรือข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย เป็นต้น   ดังนั้นการฟ้องคดีเงินกู้เหมือนจะง่ายแต่ก่อนดำเนินการฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีต้องพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ดีเสียก่อนว่าควรจะฟ้องคดีอย่างไรให้ปิดช่องต่อสู้ของจำเลยได้ หรือการต่อสู้คดีอย่างไรเพื่อไม่ต้องรับผิดกรณีที่เป็นฝ่ายถูก และมีความสัมพันธ์ทางเอกสารหรือตัวเลขเชื่อมโยงหรือพยานหลักฐานเอกสารหรือพยานบุคคลที่หนักแน่นมากน้อยเพียงไรประกอบด้วย  ประเด็นที่จะแพ้หรือชนะคดีอยู่ที่การวางแผนตั้งรูปคดีหรือการต่อสู้คดีให้ถูกต้อง  ประเด็นที่สำนักงานฯ ได้หยิบยกกล่าวอ้างขึ้นนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในคดีผิดสัญญากู้ยืมเงินในปัจจุบัน  By www.siaminterlegal.com