ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การส่งตัวจำเลยกรณีอุทธรณ์คดีอาญา การส่งตัวจำเลยกรณีฏีกาคดีอาญา ทนายยื่นอุทธรณ์คดีอาญา ทนายยื่นฏีกาคดีอาญาทำอย่างไร กฏหมายใหม่การอุทธรณ์ฏีกาคดีอาญา

                   ปัจจุบันมีการออกหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฏีกาคดีอาญาฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559  โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้กรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขัง จำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นฏีกาในคดีอาญาด้วย  ดังนั้นจำเลยและทนายความจะต้องทราบและดำเนินคดีโดยถูกต้องด้วย  หากไม่ทราบข้อกฎหมายและยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฏีกาในวันสุดท้ายที่ครบกำหนดอุทธรณ์ฏีกาหรือไม่มีการแจ้งหรือความพร้อมของจำเลย เช่น ทนายไม่ได้แจ้งให้ทราบ หรือจำเลยติดภาระกิจสำคัญ  ศาลก็สั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฏีกา และนำมายื่นใหม่ก็ไม่ได้อีกด้วย ย่อมส่งผลเสียแก่คดีได้เพราะคำพิพากษาจะถึงที่สุดและถูกออกหมายจับให้นำตัวมารับการลงโทษต่อไป  ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ฏีกาย่อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวพันกับเสรีภาพของจำเลยโดยตรง  By www.siaminterlegal.com