ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้มีความผิดหรือไม่ วิธีการต่อสู้คดีกรณีออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ โดนฟ้องคดีเช็คชำระหนี้เงินกู้ทำอย่างไร โดนบังคับให้ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ทำอย่างไร

                     โดยปกติของการกู้ยืมเงินก็มักจะเป็นเรื่องผู้กู้ไม่มีเงินจึงจำเป็นต้องกู้ยืม  และการกู้ยืมเงินทั่วไปก็มักจะมีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ไว้ด้วย  ประเด็นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าการออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืมจะมีความผิดอาญาเกี่ยวกับเช็คหรือไม่  ซึ่งโดยปกติก็มักจะทำสัญญากู้ยืมกันไว้โดยระบุว่าจะชำระหนี้ด้วยเช็ค เมื่อถึงกำหนดชำระเงินก็นำเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินหรือที่เรียกว่าเช็คเด้ง และมีการฟ้องร้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คหรือมีการแจ้งความดำเนินคดี 

                     ดังนั้นจะมีความผิดหรือไม่ต้องดูเจตนาที่แท้จริง โดยดูจากพฤติการณ์แห่งความสัมพันธ์และข้อเท็จจริงต่างๆ ประกอบด้วย มิได้ดูจากข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญากู้เท่านั้น เช่น พิจารณาว่าผู้เสียหายหรือโจทก์ทราบถึงฐานะการเงินของผู้ออกเช็คเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ พฤติการณ์การทราบว่าไม่มีทางหาเงินได้นอกจากการกู้ยืมเงิน  พฤติการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงของการปล่อยเงินกู้ว่านำไปเพื่อการใด ฐานะของผู้กู้ พฤติการณ์การทราบสถานนะทางการเงินว่าขาดสภาพคล่องและไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ทั้งหมดได้ พฤติการณ์การให้กู้ยืมเงินจำนวนมาก พฤติการณ์การให้กู้ยืมเงินหลายครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยยังไม่ได้ชำระหนี้เดิมให้เสร็จสิ้นหรือแม้บางส่วน ย่อมทราบว่าไม่สามารถที่จะหาเงินชำระหนี้จำนวนมากได้ในเวลาอันใกล้ พฤติการณ์การเปิดบัญชีกระแสรายวันเพื่อออกเช็คด้วยการฝากเงินจำนวนน้อยเพื่อให้ได้เช็คและในเวลาไม่นานก่อนออกเช็ค พฤติการณ์การไม่ติดต่อธนาคารเพื่อขอทำธุรกรรมใดๆ ในบัญชีอีกเลยหลังจากเปิดบัญชี พฤติการณ์ที่ผู้เสียหายหรือโจทก์เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้หรือปล่อยเงินลงทุน พฤติการณ์การนำเช็คหลายฉบับเข้าเรียกเก็บเงินในคราวเดียวกันแสดงให้เห็นว่าถึงอย่างไรเช็คก็ไม่มีเงินอยู่ดี เป็นต้น  พฤติการณ์ต่างๆ ย่อมทำให้เห็นว่าผู้เสียหายหรือโจทก์ทราบถึงฐานะการเงินของผู้ออกเช็คเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้น  และขณะออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ไว้ล่วงหน้าทำให้เห็นว่าผู้เสียหายหรือโจทก์ทราบดีแล้วว่าผู้ออกเช็คไม่มีทางที่จะชำระเงินตามเช็คได้  แต่การยอมรับเช็คไว้ก็เพื่อเป็นประกันหนี้และอาจนำมาฟ้องคดีบีบบังคับเป็นคดีอาญาได้อีกทางหนึ่งเท่านั้น  ย่อมไม่ใช่การออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้  แต่เป็นการออกเช็คเพื่อประกันหนี้เงินกู้ จึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ  อนึ่ง การจะเป็นความผิดหรือไม่อยู่ที่่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอพยานหลักฐานหรือการนำสืบพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อดังกล่าวประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com