ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อที่ดินมาจากผู้จัดการมรดกแต่ภายหลังโดนฟ้องให้เพิกถอนอ้างว่าโดนผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกจะต่อสู้คดีอย่างไร ซื้อที่ดินแต่ถูกฟ้องเพิกถอนทำอย่างไร

                   ผู้จัดการมรดกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกให้ตนเองในฐานะส่วนตัว  ซึ่งผู้จัดการมรดกเป็นทายาทโดยธรรมด้วย  ต่อมาผู้จัดการมรดกขายที่ดินไปและถูกทายาทโดยธรรมคนอื่นๆ ที่ไม่ได้มรดกหรือไม่ไดัรับเงินส่วนแบ่งมรดกฟ้องขอเพิกถอนการโอนที่ดิน  บุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินจากผู้จัดการมรดกเมื่อโดนฟ้องคดีแล้วควรตั้งประเด็นให้ถูกต้อง และนำพยานหลักฐานเข้าสืบให้เห็นว่าผู้จัดการมรดกดังกล่าวมีอำนาจกระทำได้อย่างไร การโอนทรัพย์มรดกให้ตนเองเป็นการจัดการทรัพย์มรดกตามอำนาจหน้าที่โดยทั่วไป และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก โดยไม่ตกเป็นโมฆะอย่างไร  ทายาทที่เหลือต้องไปว่ากล่าวเอากับผู้จัดการมรดกเอง  โดยต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการได้ที่ดินไปโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วอย่างไร  ทายาทที่ฟ้องขอเพิกถอนไม่ได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดินย่อมไม่อาจยกข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้รับที่ดินดังกล่าวมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วได้  ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การตั้งประเด็นต่อสู้ให้ถูกต้อง เนื่องจากคดีลักษณะนี้มีรูปแบบการแพ้ชนะคดีกันด้วยวิธีการตั้งรูปคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com