ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อที่ดินสค1นส3แต่ไม่ได้ที่ดินทำอย่างไร ซื้อที่ดินมือเปล่าแต่กลับเอาไปขายคนอืนทำอย่างไร

                  ในปัจจุบันที่ดินมือเปล่า เช่น สค1 นส3 ยังมีอยู่มาก ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินมือเปล่ามีเพียงสิทธิครอบครอง  การซื้อขายสมบูรณ์ได้โดยการส่งมอบการครอบครอง  เมื่อเป็นการซื้อขายที่ดินแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดะทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินย่อมตกเป็นโมฆะ  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้แก่ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินมือเปล่ากันแล้วแต่ผู้ขายไม่ยอมส่งมอบที่ดินให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าใช้ที่ดิน แต่กลับนำที่ดินไปขายต่อให้คนอื่นในราคาที่แพงกว่า เมื่อทวงถามก็ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยมักจะอ้างว่าสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะแล้วจึงไม่ต้องคืน  ทางแก้ของผู้ซื้อจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยมีสิทธิยื่นฟ้องคดีอ้างว่าซื้อขายที่ดินมือเปล่ากันแต่ไม่ได้รับมอบการครอบครองที่ดินทำให้สัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะ และผู้ขายต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ซื้อในฐานเป็นลาภมิควรได้ โดยต้องดำเนินคดีภายในกำหนด 1 ปีด้วย  นอกจากนี้ในคำฟ้องต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขายได้รับเงินไปโดยไม่สุจริตอย่างไรด้วย  เนื่องจากหากเป็นการรับไว้โดยสุจริตจะมีความรับผิดคืนเฉพาะเงินที่เหลืออยู่เท่านั้น  By www.siaminterlegal.com