ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องเช็คแต่เรียกเงินเกินยอดเช็คทำอย่างไร แจ้งความคดีเช็คแต่เรียกเงินเกินยอดเช็ค โจทก์ไม่ยอมรับเงินชำระหนี้ตามเช็คแต่จะให้ศาลพิพากษาทำอย่างไร เจ้าหนี้หัวหมอรับเงินแต่ไม่ยอมถอนฟ้อง โจทก์ไม่ยอมรับเงินแต่จะให้ศาลพิพากษาทำอย่างไร

                   ประเด็นปัญหาในคดีเช็คทางอาญานั้น ผู้เสียหายในฐานะเจ้าหนี้หรือโจทก์มักมีความแค้นผู้ออกเช็คที่ไม่ยอมชำระหนี้ เมื่อฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็มักจะเล่นตัวอาจจะขอให้ศาลพิพากษาลงโทษเพื่อทำให้มีประวัติเสีย  โดยไม่ยอมรับเงินตามจำนวนในเช็คบ้าง หรือขอให้ศาลมีคำพิพากษาไปแม้รับเงินแล้ว หรือเรียกเงินจำนวนที่เกินกว่าในเช็ค หรือหาเหตุที่จะนำหนี้ส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องมาเรียกร้องเพิ่มเติม เป็นต้น  ลูกหนี้ที่เจอเจ้าหนี้แบบนี้อาจวุ่นวายอยู่บ้าง  โดยหากเจ้าหนี้หรือโจทก์ไม่ยอมรับเงินและขอให้ศาลพิพากษาคดีไปเช่นนั้น  ทนายความจำเลยต้องหาวิธีการแก้ไข คือ แถลงวางเงินชำระหนี้ไว้ต่อศาล หรือต่อสำนักงานวางทรัพย์  ซึ่งหากโจทก์แม้แถลงว่าไม่ประสงค์รับเงินแต่ไม่ได้คัดค้านว่าคดีตามเช็คไม่ระงับเพราะไม่ชำระดอกเบี้ย  ซึ่งถือว่าหนี้ตามเช็คได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7  และเป็นผลทำให้สิทธิของโจทก์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3)  ดังนั้น บางครั้งเจอเจ้าหนี้หัวหมอลูกหนี้ก็ต้องรู้หนทางแก้ไขปัญหาเช่นกัน  By www.siaminterlegal.com