ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีเช็คทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทำอย่างไร วิธีการฟ้องคดีเช็คทำอย่างไร เช็คเด้งเลือกฟ้องคดีอย่างไร ผลการฟ้องคดีเช็คในทางแพ่ง

                 คดีเช็คนั้นเป็นทั้งความผิดทางแพ่งและทางอาญา ปัญหาในคดีเช็คทางอาญานั้นอยู่ที่มูลหนี้ในเช็คนั้น  หากหนี้ที่มีการออกเช็คหรือฟ้องคดีเช็คทางแพ่ง และต่อมามีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความจะมีผลทำให้สิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องตามมูลหนี้จากการออกเช็คเป็นอันระงับสิ้นไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852  และถือว่ามูลหนี้ตามเช็คเป็นอันสิ้นผลไปก่อนศาลในคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 7 และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39  ซึ่งแม้สัญญาประนีประนอมยมอความจะระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหรือไม่ให้คดีเลิกกันก็ตามก็ล้วนเป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัดแจ้งตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150  และแม้รับสารภาพในคดีเช็คไปแล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาและยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าคดีเช็คทางอาญานี้คดีเลิกกันไปแล้วได้  ผู้ต้องหาคดีเช็คหรือผู้เสียหายย่อมต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนหรือพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีให้ถูกต้องก็จะไม่เกิดความเสียหายได้  By www.siaminterlegal.com