ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องเรียกเงินคืนจากการซื้อที่ดิน ส.ป.ก.ได้หรือไม่ ผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.ทำอย่างไร ชำระเงินซื้อที่ดิน ส.ป.ก.ไปแล้วทำอย่างไร วิธีการต่อสู้คดีซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.

                       พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 39 กำหนดว่าที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรฯ  ดังนั้นเมื่อกฏหมายบัญญัติห้ามโอนเช่นนี้  ที่ดิน ส.ป.ก. จึงซื้อขายกันไม่ได้ การทำนิติกรรมซื้อขายหรือจะซื้อจะขายย่อมเป็นการต้องห้ามชัดเจนโดยกฏหมาย ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 

                       หากมีการชำระเงินค่าที่ดินต่อกันไปแล้วหรือแปลงเป็นหนี้อื่นกันไว้ก็ไม่สามารถเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้  ผู้ซื้อไม่สามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้ เพราะเป็นการชำระหนี้โดยฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง  ผู้ขายที่ดินไม่ต้องคืนทรัพยฺ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 411

                       แต่หากผู้ซื้อไม่ทราบมาก่อนว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปหรือมีข้อกำหนดห้ามโอนจะไม่ข่ายมาตรา 411 ดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้  By www.siaminterlegal.com