ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลายมือชื่อในเช็คไม่เหมือนตัวอย่าง จงใจเขียนลายมือชื่อในเช็คให้ไม่เหมือนตัวอย่าง ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะลายมือชื่อไม่เหมือนตัวอย่างทำอย่างไร ลายมือชื่อไม่เหมือนตัวอย่างจะดำเนินคดีอย่างไร

                  ปกติการจะเปิดบัญชีกระแสรายวันเพื่อได้เช็คในการสั่งจ่ายนั้น ต้องมีการตัวอย่างลายมือชื่อที่จะลงในเช็คมอบไว้แก่ธนาคารด้วย  หากลายมือชื่อไม่เหมือนกับตัวอย่างธนาคารก็จะไม่จ่ายเงินตามเช็ค  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้สั่งจ่ายเช็คมีเจตนาไม่ดีที่จะทำให้ธนาคารไม่ยอมจ่ายเงินโดยจงใจเขียนเช็คด้วยการลงลายมือชื่อในเช็คให้ไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้แก่ธนาคาร  พฤติการณ์ดังกล่าวส่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเจตนาทุจริตเพื่อให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเงินในบัญชีของธนาคารโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534  By www.siaminterlegal.com