ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พนักงานดูดข้อมูลหรือลักข้อมูลในระบบทำอย่างไร ขโมยข้อมูล การปกปิดไม่ยอมบอกรหัส การลักรหัสผ่าน ลักแผ่นซีดีข้อมูล ขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทนายความต่อสู้คดีลักทรัพย์ข้อมูลในระบบอย่างไร

               ความผิดข้อหาลักทรัพย์นั้นทรัพย์ที่ลักจะต้องเป็นของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่าง หากเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล หรือรหัส (Password) ย่อมไม่เป็นทรัพย์ที่จะลักกันได้  เนื่องจากรหัสเป็นเพียงตัวเลขหรืออักษร และไม่ได้บรรจุรูปแบบไว้ในอุปกรณ์วัตถุใดๆ  แต่หากลักทรัพย์ที่เป็นตัวแผ่นซีดีที่มีฐานข้อมูลหรือรหัสดังกล่าวย่อมเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมักเป็นเรื่องผู้บริหารหรือพนักงานแอบนำข้อมูลฐานลูกค้าหรือสูตรไปให้ผู้อื่นหรือแอบนำไปเพื่อธุรกิจแข่งขันกับบริษัทเดิม หรือทำการปกปิดไม่ยอมบอกรหัสผ่านต่างๆ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นแม้กรณีดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงก็ตาม แต่ควรดำเนินคดีไปในแนวทางที่ถูกต้อง เช่น ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างแรงงาน หรือฟ้องคดีฐานละเมิดทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทางธุรกิจ หรือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ที่ควรได้หรือรายได้ที่ลดน้อยลง เป็นต้น  ดังนั้นการวางแผนสำหรับการดำเนินคดีหรือการต่อสู้คดีให้ยกฟ้องดังกล่าวต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com