ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สามีภริยาโดนฟ้องให้รับผิดหนี้ร่วมทำอย่างไร สามีภริยาลงชื่อเป็นพยานต้องรับผิดหรือไม่ สามีภริยาทำเอกสารรับรู้และยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรมมีผลอย่างไร

สามีภริยาโดนฟ้องให้รับผิดหนี้ร่วมทำอย่างไร  สามีภริยาลงชื่อเป็นพยานต้องรับผิดหรือไม่  สามีภริยาทำเอกสารรับรู้และยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรมมีผลอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาหนี้ร่วมสามีภริยา

           การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งทำนิติกรรมก่อหนี้ โดยคู่สมรสอีกฝ่ายทำหนังสือรับรู้และยินยอมให้ทำสัญญาว่ารับรู้และยินยอมนั้นมีลักษณะของการให้สัตยาบันแก่หนี้ที่คู่สมรสก่อขึ้นถือเป็นหนี้ร่วมระวห่างสามีภริยา  อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือทำนิติกรรมโดยมีคู่สมรสลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาก็ถือว่าได้ให้สัตยาบันในการทำสัญญาจึงเป็นหนี้ร่วมของสามีภริยาเช่นเดียวกัน แต่มีบางกรณีที่ศาลฏีกาเห็นว่าไม่ใช่การให้สัตยาบัน คือ กรณีการให้ความยินยอมในการที่คู่สมรสขอสินเชื่อหรือทำนิติกรรมทุกอย่างกับเจ้าหนี้  หากไม่ปรากฎว่าได้นำเงินไปใช้ในกิจการบ้านเรือน หรือใช้อุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัว หรือในเรื่องการงานที่ทำด้วยกันจึงต้องถือว่านำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เป็นการส่วนตัวของตนโดยแท้ และเมื่อดูข้อตกลงแล้วก็เป็นเรื่องการให้ความยินยอมเป็นการทั่วไป ไม่ได้เป็นการให้ความยินยอมในลักษณะที่แสดงเจตนาให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะร่วมรับผิดในหนี้นั้นด้วย  ย่อมเป็นเพียงการรับรู้และไม่คัดค้านการทำนิติกรรมโดยไม่ได้มีลักษณะเป็นการให้สัตยาบันและไม่มีข้อความว่าเป็นการค้ำประกัน  เมื่อนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดร่วมด้วยหากไม่ได้ให้สัตยาบัน  การลงชื่อยินยอมเป็นการทั่วไปในการทำนิติกรรมไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน  คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ต้องรับผิดด้วย

           ดังนั้น  คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องร่วมรับผิดหรือไม่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป   By www.siaminterlega.com