ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีเช็คทางแพ่งอย่างไรให้ชนะคดี ฟ้องคดีเช็คทางแพ่งอย่างไรให้กรรมการรับผิดตามเช็ค ฟ้องคนที่ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คในฐานะส่วนตัวได้ไหม

                    เช็คของบริษัทปกติจะให้กรรมการลงชื่อสั่งจ่าย  ปัญหาจึงมีว่าเราจะทำอย่างไรในการนำเช็คไปฟ้องคดีทางแพ่งและให้กรรมการต้องร่วมกันรับผิดตามเช็คด้วย  เนื่องจากบริษัทอาจไม่มีทรัพย์สินให้บังคับคดี แต่ตัวกรรมการมีทรัพย์สิน  ซึ่งคงไม่มีใครฟ้องคดีแล้วได้แต่กระดาษคำพิพากษา  ดังนั้นคนดำเนินคดีต้องมีความรู้และหาช่องทางในการดำเนินคดีอย่างฉลาดภายในกรอบแห่งกฎหมายด้วย  บริษัทเป็นนิติบุคคลต้องกระทำผ่านผู้แทนนิติบุคคลคือกรรมการ และกรรมการกระทำตามหน้าที่ภายในกรอบอำนาจวัตถุประสงค์ของบริษัท  ซึ่งคนที่ลงลายมือชื่อในเช็คต้องรับผิดตามเช็ค หากเป็นการทำแทนคนอื่นต้องมีการเขียนแถลงว่ากระทำการแทนบุคคลอื่นด้วย  นอกจากนี้ยังไม่มีการประทับตราบริษัทอันจะถือว่าบริษัทเป็นผู้สั่งจ่าย และไม่มีตราประทับประกอบกับลายมือชื่อกรรมการถือว่ากรรมการกระทำในนามส่วนตัว  กรณีดังกล่าวกรรมการต้องร่วมกันกับบริษัทในการรับผิดตามเช็คด้วย  การเขียนฟ้องหรือตั้งประเด็นที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะทำให้กรรมการรับผิดได้  เนื่องจากคดีลักษณะนี้กรรมการผู้มีอำนาจมักจะให้การต่อสู้คดีอย่างแน่นอน  By www.siaminterlegal.com