ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เช่าช่วงโดนฟ้องขับไล่ ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญาผู้เช่าช่วงทำอย่างไร ผู้ให้เช่าขับไล่ผู้เช่าช่วง โดนผู้ให้เช่าฟ้องขับไล่หรือให้ย้ายออกทำอย่างไร

                  เมื่อผู้เช่าไปขอเช่าที่ดินในราคาถูก และผู้เช่านำที่ดินไปให้เช่าช่วงต่อเพื่อประสงค์เอากำไรส่วนต่าง  แต่ต่อมาผู้เช่ากลับไม่ชำระค่าเช่าจนถูกผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า  ผู้ให้เช่าจึงฟ้องขับไล่ผู้เช่าและผู้เช่าช่วงให้ออกจากที่เช่าด้วย  ผู้เช่าช่วงได้รับความเสียหายจะทำอย่างไรในเมื่อผู้เช่าช่วงยังคงชำระค่าเช่าช่วงให้แก่ผู้เช่าตลอดมาถึงปัจจุบันไม่ได้ผิดสัญญาเช่าช่วงแต่อย่างใด  ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน  ผู้เช่าช่วงต้องมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยมิเช่นนั้นอาจเรียกได้ว่าถูกหลอกให้มาทำสัญญาเช่าเลยทีเดียว  เมื่อสัญญาเช่าระงับลง เช่น ไม่ชำระค่าเช่า บอกเลิกสัญญา ตกลงระงับสัญญาเช่าก็ตามย่อมเป็นเหตุทำให้สัญญาระงับลงตามกันไป  หากผู้เช่าช่วงได้รับความเสียหายอย่างใดก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เสียไป ค่าลงทุนก่อสร้าง ค่าขาดผลกำไร ค่าหน้าดิน ค่าธรรมเนียมรัฐ ค่าอากรที่จดทะเบียนการเช่าที่ต้องเสียไป เป็นต้น โดยถือว่าเป็นความผิดของผู้เช่ากระทำผิดสัญญาเช่าช่วงด้วย  รวมทั้งฟ้องขอให้จดทะเบียนยกเลิกการเช่า หากเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาด้วย ประเด็นการตั้งรูปเรื่องฟ้องคดีลักษณะดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนื่องจากมีข้อเท็จจริงยุ่งยากซับซ้อน  By www.siaminterlegal.com