ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เช็คเด้งเพราะลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคารทำอย่างไร แกล้งลงชื่อในเช็คไม่ตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร แกล้งลงชื่อสั่งจ่ายเช็คไม่ครบจำนวนคนลงชื่อ การฟ้องคดีเช็คกรณีชื่อไม่ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคารทำอย่างไร

               การดำเนินคดีส่วนมากมักเป็นเรื่องธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะเงินในบัญชีไม่พอจ่ายหรือบัญชีปิดแล้วเป็นส่วนใหญ่  ผู้สั่งจ่ายเช็คที่เชี่ยวชาญมักจะหาวิธีการทำให้เกิดความยุ่งยากและแปลกใหม่เพื่อให้เกิดปัญหาและยืดเวลาให้ต้องมาให้ลงชื่อใหม่ ออกเช็คใไม่ หรือทำให้เกิดปัญหาความสับสนไม่แน่ใจในการดำเนินคดีของโจทก์ เช่น ผู้สั่งจ่ายจงใจแกล้งลงชื่อในเช็คให้ไม่เหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ต่อธนาคาร โดยอาจจะลงลายมือชื่อเพียงชื่อ แต่ไม่ลงนามสกุล ทั้งที่ให้ตัวอย่างเป็นกรณีลงลายมือชื่อที่มีนามสกุลด้วย หรือเขียนชื่อนามสกุลให้ไม่เหมือน หรือกรณีมีเงื่อนไขให้ลงชื่อสองคน แต่กลับลงชื่อคนเดียว หรือเขียนทั้งชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับตัวอย่างซึ่งมีเพียงแต่ชื่อเท่านั้น  เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินธนาคาร ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า "ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้" ทำให้เกิดความเสียหายและมีประเด็นว่าจะดำเนินคดีอย่างไร  ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4(1) แล้ว  ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นถึงตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ต่อธนาคารนั้นไม่เหมือนหรือตรงกับลายมือชื่อที่ลงในเช็คอย่างไร และด้วยเจตนาอย่างไรให้ศาลเห็นถึงเจตนากระทำผิดด้วย  By www.siaminterlegal.com