ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กู้ธนาคารไม่ผ่านขอคืนเงินมัดจำได้ไหม ฟ้องขอคืนเงินมัดจำทำอย่างไร ขอคืนเงินมัดจำซื้อบ้าน ผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเรียกเงินมัดจำคืน

                  ปกติการเลือกซื้อบ้านในปัจจุบัน มักจะทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน และมีการวางเงินมัดจำ หรือมีการผ่อนชำระมัดจำก่อน  และมีการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อขายบ้านต่อไป  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักเป็นเรื่องกู้เงินไม่ผ่าน หรือธนาคารไม่อนุมัติให้กู้เงินซื้อบ้าน หรืออนุมัติในวงเงินน้อย ปัญหาต่อมาคือจะเรียกคืนเงินมัดจำได้หรือไม่  ประเด็นเรื่องดังกล่าวเมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วย่อมเกิดเป็นนิติกรรมจะซื้อจะขายกันโดยการวางมัดจำกันแล้ว และเป็นนิติกรรมที่ไม่กำหนดแบบกันไว้  หากเป็นเรื่องเจ้าของโครงการเป็นผู้ตกลงจะหาสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อให้ผู้จะซื้อได้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้ส่วนที่เหลือจากที่วางเงินมัดจำไว้แล้ว  แต่กู้ไม่ผ่านหรือผ่านแต่ให้กู้น้อยหรือไม่ยอมให้กู้เป็นเวลานานตามที่ต้องการเป็นเหตุทำให้ผู้จะซื้อไม่สามารถรับโอนบ้านได้   ผู้จะซื้อย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกคืนเงินมัดจำได้ และผู้จะซื้อมีสิทธินำพยานบุคคลนำสืบให้เห็นได้ว่าเจ้าของโครงการตกลงหาแหล่งเงินทุนได้  และถือว่าผู้จะซื้อไม่ได้ผิดสัญญาและไม่มีสิทธิริบเงินทั้งหมดที่ชำระไว้แล้วใดๆ อีกด้วย  ดังนั้นการจะเรียกเงินมัดจำคืนได้หรือไม่ต้องพิจารณาว่าใครผิดสัญญา หรือใครเป็นฝ่ายตกลงหาสถาบันการเงินให้หรือไม่อย่างไร และพฤติการณ์อื่นๆ ประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com