ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้รับเหมาฟ้องเรียกค่าจ้าง ผู้รับเหมาฟ้องเรียกค่าแรง ผู้รับเหมาฟ้องเรียกค่าตอบแทน ผู้รับเหมาฟ้องเรียกเงินที่ได้ทดรองจ่ายแทนไป อายุความฟ้องเรียกค่าจ้างค่าแรงค่าตอบแทนและเงินทดรอง

                ปัจจุบันปัญหาอันเกิดจากการรับจ้างทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าทำงาน ค่าแรง ค่าตอบแทนต่างๆ หรือเรียกเงินที่ได้ทดรองจ่ายแทนไปเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง  ส่วนมากมักเป็นเรื่องผู้รับเหมาหรือการรับจ้างทำงานในลักษณะจ้างทำของ  โดยผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบธุรกิจมักจะถูกปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทำงานต่างๆ โดยอ้างว่างานที่ทำไม่เรียบร้อย ชำรุดบกพร่อง มีความเสียหาย หรือมีความล่าช้าต้องถูกปรับ และขอนำค่าปรับมาหักกลบในจำนวนที่ไม่เป็นธรรม และท้ายสุดตกลงกันไม่ได้  ผู้รับเหมาที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มักมีทนายความหรือนักกฎหมายคอยช่วยเหลือหรือวางแผนการดำเนินงาน เนื่องจากการทำงานในลักษณะดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกช่วงการดำเนินการตั้งแต่การขออนุญาต การก่อสร้าง การควบคุมดูแล การส่งมอบ เรื่องสัญญา เรื่องค่าปรับ การสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ การชำรุดบกพร่อง การทำเอกสารยืนยันหรือข้อตกลงเพื่อเป็นหลักฐานในทุกกระบวนการทำงาน ในคดีว่าจ้างทำของที่เกิดขึ้นหลายรายมักเสียเปรียบด้วยเหตุผลของการไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างของตน โดยเฉพาะเรื่องอายุความการเรียกร้องค่าจ้าง ค่าแรง ค่าตอบแทน เงินทดรองจ่ายต่างๆ กฎหมายกำหนดอายุความฟ้องเรียกร้องไว้เพียง 2 ปีเท่านั้น หากไม่ดำเนินคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวและจำเลยต่อสู้ก็อาจจะทำให้แพ้คดีได้ในที่สุด  By www.siaminterlegal.com