ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษอย่างไร ศาลรอการลงโทษในคดีฉ้อโกงได้หรือไม่ คดีฉ้อโกงติดคุกหรือไม่ วิธีทำให้ศาลรอการลงโทษคดีฉ้อโกง เขียนคำร้องประกอบคำรับสารภาพคดีฉ้อโกงอย่างไร ถูกดำเนินคดีฉ้อโกงทำอย่างไร ฉ้อโกงติดคุกหรือไม่

               ความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษในส่วนจำคุกไม่เกินสามปี  หากปรากฎว่าผู้กระทำความผิดไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฎว่ารับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว  หากศาลเห็นสมควรก็สามารถพิพากษาให้รอการลงโทษได้  แต่การรอหรือไม่รอการลงโทษนั้นเป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้ซึ่งต้องดูจากพฤติการณ์แต่ละคดีเป็นเรื่องๆ ไป เช่น มุ่งเอาประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้อื่นจำนวนมากหรือไม่ พฤติการณ์แห่งคดีเป็นการร้ายแรงหรือไม่ หรือเป็นภัยร้ายแรงแก่สุจริตชนทั่วไปหรือไม่ มีการชดใช้เงินอย่างไรเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นคุ้มค่าหรือไม่ มีการกระทำหลายครั้งหรือไม่ ผู้เสียหายมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่ หรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นๆ หรือไม่ เช่น เจ็บป่วย ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา บุตรผู้เยาว์ ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตนหรือผู้อื่น การจองจำจะมีผลกระทบบุคคลอื่นอย่างไร เป็นต้น  ความยากของการขอให้ศาลรอการลงโทษนั้นจึงอยู่ลักษณะการเรียบเรียงและบรรยายให้ศาลเห็นเหตุต่างๆ ว่าไม่ใช่เหตุร้ายแรง ไม่ใช่ภัยสังคม การเยียวยาพอสมควรแล้ว และมีเหตุอันควรปราณีต่างๆ  การขอโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีนับเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คนหลงผิดได้กลับคืนสู่สังคมต่อไป  By www.siaminterlegal.com