ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การฟ้องคดีเช็คกรณีชำระหนี้่ซื้อขายทำอย่างไร ช่องทางการต่อสู้คดีกรณีเช็คชำระหนี้ซื้อขาย ออกเช็คชำระหนี้ซื้อขายเช็คเด้งทำอย่างไร คดีเช็คชำระหนี้ซื้อขายสินค้าเป็นอย่างไร

                การออกเช็คชำระหนี้ที่จะเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ นั้น  จะต้องนำสืบพยานหลักฐานต่อศาลให้รับฟังให้ได้ว่ามีหนี้ที่จะต้องชำระ และหนี้นั้นจะต้องบังคับได้ตามกฎหมายด้วย  ซึ่งในแวดวงธุรกิจการซื้อขายสินค้าทั่วไปที่เป็นสังหาริมทรัพย์นั้นมักจะมีการออกเช็คชำระหนี้แก่กันไว้  ปัญหาสำหรับโจทก์ที่ฟ้องคดีคือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าจะนำสืบพยานหลักฐานอย่างไร  เนื่องจากการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสองหมื่นบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง และวรรคสาม  ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะไม่มีการทำหนังสือเป็นหนังสือต่อกันไว้  ดังนั้นการดำเนินคดีจึงต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบต่อศาลให้ได้ความดังกล่าวว่าได้มีการซื้อและรับสินค้าไปจริงตามกฎหมายดังกล่าว  หากไม่ได้นำสืบหรือนำสืบไม่ได้เช่นนั้นจะถือว่าไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกเช็คชำระหนี้ซื้อขาย และเป็นมูลหนี้ที่ไม่มีอยู่จริงและไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ย่อมขาดองค์ประกอบความผิด  ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าที่ขายจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายลักษณะซื้อขาย และความผิดอาญาเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว  By www.siaminterlega.com