ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สั่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่ ต่อสู้คดีเช็คไม่ลงวันที่ ทนายทำคดีเช็คไม่ลงวันที่ วิธีต่อสู้กรณีเช็คไม่ลงวันที่ เช็คไม่ลงวันที่เป็นความผิดอย่างไร

               เช็คที่ไม่มีวันที่ออกเช็คหรือไม่ได้ลงวันที่ในเช็คนั้น  กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่อาจทราบได้ว่าผู้สั่งจ่ายเช็คจะสั่งให้ธนาคารใช้เงินตามเช็คนั้นในวันใด  เมื่อไม่มีวันที่สั่งให้ธนาคารใช้เงิน  ผู้สั่งจ่ายก็ไม่ต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชีที่ฝากอยู่กับธนาคารเพื่อเอาไว้จ่ายเงินตามเช็คในวันนั้น และเท่ากับว่าไม่มีวันที่ที่จะถือว่าผู้ออกเช็คกระทำความผิดอาญา  การออกเช็คของจำเลยในกรณีเช่นนั้นจึงไม่เป็นความผิดทางอาญา

               เมื่อเจอลูกหนี้ใช้วิธีการไม่ลงวันที่ดังกล่าว เจ้าหนี้ควรแก้ไขโดยลงวันที่ในเช็คต่อหน้าลูกหนี้ และลูกหนี้ยินยอม การกระทำดังกล่าวก็จะทำให้เป็นความผิดทางอาญาได้ ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 5645/2544

               แต่แม้ไม่เป็นความผิดทางอาญาก็ตาม  แต่ยังคงเป็นความผิดทางแพ่ง  เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 910 และ 989 กำหนดให้ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งกระทำการโดยสุจริตมีสิทธิที่จะลงวันที่ที่ถูกต้องแท้จริงในเช็คนั้นได้ถ้าเช็คนั้นยังไม่ได้ลงวันที่ กรณีดังกล่าวจะทำให้เช็คมีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ทรงเช็คสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งภายในกำหนดอายุความได้ตามกฎหมาย  By www.siaminterlegal.com