ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนคนวิ่งตัดหน้าตายทำอย่างไร รถชนคนวิ่งตัดหน้าต้องรับผิดหรือไม่ วิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดใครผิด ฟ้องคดีรถชนอย่างไร การต่อสู้คดีรถชนคนวิ่งตัดหน้า ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีรถชนคนวิ่งตัดหน้าอย่างไร ความผิดเกี่ยวกับขับรถชนคนตาย

                    ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 กำหนดให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

                    การที่มีการวิ่งตัดหลังรถคันอื่นผ่านหน้ารถในระยะใกล้ หรือการวิ่งตัดหน้ารถยนต์ในระยะกระชั้นชิด นับว่าเป็นความประมาทของผู้ตายเอง การที่ไม่อาจหยุดรถได้ทันย่อมเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ และเป็นเหตุบังเอิญไม่อาจคาดหมายได้ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่เกิดจากความประมาทของคนขับรถ ดังนั้นคนขับรถจึงไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าว  ซึ่งกรณีใดจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป  By www.siaminterlegal.com